Trelleborg

Gator stängs när vägar öppnas

Trelleborg Artikeln publicerades

Sjöviksvägens utfart stängs. Virkesvägen stängs. Vänstersväng från Tommarpsvägen ut på Hedvägens förbjuds. Nytt fält för vänstersväng in på Fraktvägen byggs. Det blir följden av de nya vägarna på väster i Trelleborg.

Hedvägens förlängning ut till Maglarpsrondellen och förlängningen av Västra Ringvägen upp till väg 108 ändrar trafikflödena i den delen av staden. Troligen blir förändringarna ganska stora: på kommunen räknar man med att en mycket stor del av de personbilar som idag åker in till Trelleborg via Västra infarten istället kommer att välja Hedvägens förlängning som infart.

Det medför att tekniska nämnden vill genomföra fyra olika åtgärder på gatorna kring de nya vägarna för att trafiken ska flyta på. Nämnden ska ansöka om 1,5 miljoner kronor för ombyggnaderna hos kommunfullmäktige.

Ett av projekten handlar om att stänga av Sjöviksvägens ut- och infart mot Västra Ringvägen. Motivet är att bli av med mycket av den tunga trafiken på Västra Ringvägen. Oskyddade trafikanter, bland annat eleverna på skolorna, får en bättre trafikmiljö.

Den tunga trafiken från industriområdet får istället köra på Persåkersvägen eller Fraktvägen till Hedvägen.

En bussgata till Västra Ringvägen kommer att finnas kvar så länge det går bussar på Sjöviksvägen.

Vid Tommarpsvägens korsning med Hedvägen kommer vänstersväng ut på Hedvägen liksom körning rakt fram att förbjudas. En ny refug byggs i Tommarpsvägens mynning ut mot Hedvägen. Tekniska nämnden befarar att problemen med vänstersvängande trafik ut på Hedvägen annars kan förvärras.

Att helt stänga av Tommarpsvägen mot Hedvägen går inte på grund av de verksamheter som finns längs vägen, menar tekniska nämnden.

– Det här skulle kunna öppna för att bygga en ny infart från Tommarpsvägen till Willys, ÖB och de övriga butikerna på det området, menar Bengt Lander, projekteringschef på tekniska förvaltningen. Men vi vet ännu inte vad samhällsbyggnadsnämnden anser om den saken.

Tekniska nämnden planerar också att stänga av Virkesvägen i höjd med Slåttervägen 1 november. Då ska även Virkesvägen öppnas mot den nya ringvägen.

– Det ger betydligt bättre trafikmiljö vid Vannhögskolan, säger Bengt Lander.

Trafiken på Hedvägen kommer sannolikt att öka kraftigt när förbindelsen till Maglarpsrondellen öppnar. Det gör att det behövs ett fält för vänstersväng på Hedvägen in på Fraktvägen för att miljön ska vara trafiksäker, menar tekniska nämnden.