Ledare

Åke Andrén-Sandberg: Små sjukhus har också plats i vården

Ledare Artikeln publicerades
Åke Andrén-Sandberg
Åke Andrén-Sandberg

Det finns internationell forskning av god vetenskaplig kvalitet som slår fast att sjukhus med cirka 400 slutenvårdsplatser (”sängar”) är optimala ur ekonomisk synvinkel.

Med det menas att kostnaden blir låg i förhållande till den sjukvård man erbjuder befolkningen. Större sjukhus har en benägenhet att dränkas i sin egen otymplighet och administration, medan de mindre har svårt att ge ett tillräckligt kvalificerat utbud. För Skånes del innebär det att Ystad, Trelleborg, Hässleholm och Ängelholm har bäst förutsättningar att ge en kostnadseffektiv vård medan Lund-Malmö blir för stort. Simrishamn kommer alltid att ha svårt så länge man inte får en specifik verksamhet (nisch) där man är bättre än alla andra. Ett så litet sjukhus måste bedrivas på andra premisser än de större.

Utvecklingen går trots forskningsresultaten inte åt det optimala hållet utan tendensen för exempelvis sydöstra Skåne är en fortlöpande utarmning med överflyttning av vårdutbud mot Lund-Malmö-regionen. Under senaste åren har flera verksamheter flyttats bort från Ystad och Simrishamn. Detta kan med rätta tyckas orättvist eftersom det finns ett mycket starkt samband mellan konsumerad specialistsjukvård och avståndet till sjukhuset (detta kan exemplifieras av Blekinge där invånarna i Karlskrona mycket oftare går till specialister än vad invånarna i Sölvesborg gör utan att man kan se att det finns någon skillnad vad avser sjuklighet).

Naturligtvis ska de stora (”centrala”) sjukhusen ha andra uppdrag än de små, men grunderna för de skilda uppdragen tål att diskuteras. De centrala sjukhusens berättigande ligger främst i den dyrbara tekniska utrustningen och personalen som bara behövs i sällsynta fall, och som måste ha ett stort befolkningsunderlag för att ”löna sig”. Allt som kräver extra stora resurser av och till skall centraliseras, liksom de speciella diagnoser som bara ses sällan och kräver särskild kunskap. Dessa fåtaliga patienter koncentreras till särskilda enheter.

Detta innebär att hjärtkirurgi bör koncentreras till exempelvis Lund-Malmö eftersom det är ett begränsat antal patienter som i komplicerade fall kan kräva mycket avancerade resurser från många delar av sjukhuset. Motsatsen till detta är starroperationer. Det är visserligen en komplicerad och kvalificerad sjukvård, men det är ett mycket stort antal patienter som årligen genomgår denna typ av kirurgi men man behöver inte mer kvalificerad utrustning än vad som kan köpas in till flera sjukhus. Trelleborgs och Hässleholms lyckade satsningar på elektiv kirurgi är exempel på högklassig vård på ”mindre sjukhus.”

All specialiserad vård behöver inte utgå från ett universitetssjukhus, och att alla patienter alltid måste åka västerut från södra och sydöstra Skåne för speciell vård är ingen naturlag. Det är ett uttryck för hur våra folkvalda organiserar Skånes sjukvård. Mindre sjukhus kan ge högklassig och kostnadseffektiv vård, för ”vanliga” sjukdomar oftast bättre än de stora sjukhusjättarna.