Debatt

Reglera undervisningsskyldigheten för Trelleborgs lärare

Debatt Artikeln publicerades
Söderslättspartiet menar att en reglering av undervisningsskyldigheten är ett sätt att göra lärartjänsterna i Trelleborg attraktiva.
Foto: Gorm,Kallestad
Söderslättspartiet menar att en reglering av undervisningsskyldigheten är ett sätt att göra lärartjänsterna i Trelleborg attraktiva.

Trelleborgs skolor står och faller med kommunens förmåga att rekrytera kompetenta lärare. För att kunna konkurrera med våra grannkommuner måste nya vägar prövas, i synnerhet med tanke på den akuta bristsituation som uppstått i personalförsörjningen.

Lön kommer alltid att vara en viktig faktor, men i takt med att lärares löneläge börjar närma sig acceptabla nivåer är det dags att se till andra åtgärder som kan öka Trelleborgs möjlig­heter att attrahera behöriga lärare. Det som ligger närmast till hands är en översyn av arbets­tiden och dess innehåll.

För bara ett kvartssekel sedan var Sverige en av världens mest framgångsrika utbildnings­nationer. Toppeleverna sökte sig fortfarande till lärarbanan. Då fanns ännu ett reglerat system för undervisningstid för lärarna. Alla lärare hade en fastlagd tid de skulle under­visa (undervisningsskyldighet, USK). Denna tid varierade utifrån ämne och ålder på elev­erna. Tiden var visserligen schabloniserad men grundade sig i en hundraårig erfarenhet av be­hovet av för- och efterarbete utifrån undervisningens karaktär och komplexitet.

Mätt i 40-minuterslektioner hade klasslärarna på låg- och mellanstadiet och lärarna i praktiskt-estetiska ämnen på högstadiet 29 timmars USK, övriga lärare på högstadiet hade 24 timmar. En lärare i allmänna ämnen i gymnasieskolan hade en USK på 21 lektioner i vecka. Om en lärare hade fler schemalagda lektioner fick de ersättning för det. Detta system avskaffades den sista december år 1999, men det gäller ännu i Finland.

Till finska lärare betalas övertimarvode för de timmar som överskrider undervisnings­skyldigheten i tjänsten. Detta gäller också lärare som ger extra undervisning åt en behöv­ande elev. Det är sannolikt att anställningsvillkoren för finska lärare bidrar till att läraryrket i Finland är mer attraktivt än i Sverige.

Det är på samma sätt sannolikt att en lärartjänst i Trelleborg skulle locka fler sökande än motsvarande i Malmö, Svedala eller Vellinge, om arbetsinnehållet tydliggjordes i en reg­lering av undervisningsskyldigheten. Detta skulle också på sikt påverka sjukskriv­nings­tal­en i positiv riktning, eftersom arbetsbördan skulle bli mer överblickbar.

Söderslättspartiet har föreslagit att bildningsnämnden under år 2019 tar fram ett förslag avseende reglerad och differen­tierad under­vis­­nings­­­skyld­ig­het.

Låt oss hoppas att den tillträdande nämndsordföranden tar intryck av klokskapen hos vårt broderfolk. Han har ju finska anor, så det borde finnas extra goda förutsättningar.

Lars Hemzelius (SÖS)