Ledare

Madeleine Brandin: Vackra vägar är mer än slitlager

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Claes Nyberg

Gator och vägar ger rörelsemönster som bygger och förklarar. De är lika viktiga som husen i en stad.

Dagens ros i YA gick häromdagen till Köpingebro byalag för nya skyltar till infarterna. Samtal pågår mellan Trafikverket och kommunerna om lämplig hastighet är 80 eller 90 km/h på väg 19 mellan Ystad och Kristianstad.

Mer sällan talar man om vägars utformning och gestaltning. I den bästa av världar följer vägen mjukt landskapets linjer, och gatan är avgränsad med urbana element som hus, tuktade träd och springbrunnar. Då känns hastigheten självklar. Exempel på vackert utformade gaturum är kvarteren bakom badhuset i Trelleborg. I en liten stad på Sardiniens nordkust finns en särskild tjänstebefattning för en arkitekt med uppgift att gestalta och övervaka ”via nazionale”.

Medeltida städer med vallgrav och stadsport var våra första ”Gated communities”. Den gamla byns gata var en yta för handel och möten och skilde sig från vägen som gick fram till byn och ledde vidare till nästa by. Vägar finns utanför städer, binder samman orter, ger rörelser över nejden.

I 1734 års lag stadgades att landsväg till ting, kyrka och kvarn skulle vara 10 alnar (6 m) bred och annan farväg 6 alnar (3,6 m). I dag är en allmän landsväg 13 meter bred. Skillnad mellan väg och gata är också vem som ansvarar för den. I städerna är det kommunen, på landsbygden är det Trafikverket. Nyss fann, efter påpekande från boende, att det är kommunen som är väghållare för Branteviksvägen (YA 3/10). Det finns också 23 000 privata väghållare.

Allé är för framfart på landet (efter det franska ordet aller, gå). I det öppna skånska landskapet har alléerna träd på sidor och leder upp till ett slott eller en större gård. De lägger linjer över landskapet och ger blicken riktning. Ägarförhållanden av mark förklarar de många nittiograderssvägarna på skånska landsbygden. I städerna finns avenyer och boulevarder.

Ringleder och förbifarter är varken väg eller gata. I Trelleborg finns numera självförvållad trafikstockning på Hamngatan medan man istadigt kämpar mot staten om en östlig hamninfart. Nu finns möjlighet att tänka om och hitta nya lösningar för att få stad och hamn att hänga ihop. Och i Ystad tyckte Arkitekturupproret (YA 3/10) att hamnläget utnyttjas dåligt.

I Simrishamn vill man satsa på att göra en vacker och välkomnande entré till staden. Att gestalta gator, platser och landsvägar är lika viktigt som att ge bygglov. Äldre vägsträckningar bör bevaras även om man anlägger nya, de förklarar hur en stad eller bygd vuxit fram.