Annons
Ledare

Fängelse är inte Trelleborgs styrka

Trelleborgs framtida möjlighet ligger i att bli en attraktiv boendekommun.
Ledare • Publicerad 28 maj 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Fängslande plats?
Fängslande plats?

Kommunalrådet Mikael Rubin (M) och kommundirektör Fredrik Geijer intervjuades nyligen av en pressgranne till Trelleborgs Allehanda, Kvällsposten/Expressen. Ämnet var den omdebatterade fängelseetableringen på jordbruksmarken öster om staden.

Flera viktiga aspekter som är väl bekanta för Trelleborgs Allehandas läsare togs upp: Jordbruksmarkens höga klass och värde. Den kommande bristen på fängelseplatser i Sverige. Möjligheten till nya jobb i Trelleborg. Påverkan på boendemiljön för dem runt omkring. Hägrande skatteintäkter.

Annons

Kommunalrådet Mikael Rubin ger enligt Expressen en huvudsaklig förklaring till motståndet mot fängelset: ”De är bara oroliga för sina huspriser”.

Kommundirektören Fredrik Geijer säger enligt Expressen: ”Det är tunna argument som förs fram: Det är åkermarken, siktlinjen för husen nedanför tomatodlingen. Och bakom kan man skönja egenintresse för egna fastigheten.” Han fortsätter: ”Vi behöver få upp inkomstkraft för att få skattekraft för att finansiera stadsbyggnadsprojekt. Fängelset bidrar med 150 arbetstillfällen av i huvudsak akademisk personal.”

Man kan förstås tycka att det är tunna argument i eget intresse. Men för dem som bor i närheten är det tunga argument. Och egenintresset behöver inte alls kollidera med det gemensamma intresset.

Om det nu är så att fastighetspriser påverkas negativt av en fängelseetablering i närheten hänger det ihop med att attraktionskraften i området minskar. Färre vill flytta dit. Det är samtidigt just människor med goda inkomster som kommunledningen säger sig vilja ha som skattebetalare till kommunen.

Det är självklart att åkermark har ett högt värde som sådan, särskilt med den höga klassning som Söderslättsjorden har. Det görs inte mer mark. Det är ur det perspektivet en underlig placering för ett nytt nationellt storfängelse som tar så stor yta i anspråk.

Och vad är ”siktlinje”? Jo, det råkar också vara ett av Söderslätts absoluta kärnvärden, kulturlandskapet som är format av en lång rad generationer lantbrukare. Det är inget naturtillstånd, men väl ett kulturlandskap. Det är värden som inte går att återställa.

Alla de här faktorerna måste vägas in i kalkylen.

Vari ligger då Trelleborgs kommuns framtida styrka?

Hamnprojektet bör rimligen finansiera sig själv, inte vara ett risktagande med kostnader som dagens medborgare får betala. Och vill man få människor med goda inkomster och högre utbildning att flytta till kommunen finns alternativ till etableringen av ett fängelse.

Trelleborg har stor dragningskraft som inflyttningsort, en kraft som kan bli ännu starkare med medveten satsning på bättre skolor och fler attraktiva bostadsområden. Det kan absolut vara i stadsnära miljöer med flerbostadshus som hamnstaden är tänkt. Men kommunen har en minst lika stor möjlighet när det gäller att möta den starka efterfrågan på småhus. Trelleborg och Söderslätt bjuder på småstadsnära boende, klassiska skånska byar, gamla sommarstugeområden som blivit till villaområden och fiskelägen som omvandlats till attraktiva boendeplatser. Allt på ett rimligt pendlingsavstånd till Malmö och Köpenhamn.

Annons

Det är en mycket god position, om den utnyttjas rätt. Attraktiva boendemiljöer drar förstås både familjer med goda inkomster, högutbildade och framgångsrika företagare.

Nationalekonomen Anders Olshov och hans Intelligence Watch publicerade för ett par år sedan en rapport med namnet ”Skånes nya ekonomiska geografi”, beskriven på denna tidnings ledarsida den 23 november 2018.

Den visade tydligt att jobbtillväxten sker i Malmö. Men däremot flyttar människor som kan till grannkommunerna. Olshov konstaterade: ”För kommunerna runt om i Skåne är det väsentligt enklare att ha en strategi för att vara attraktiv boendekommun än att ha en trovärdig näringspolitisk strategi.” De människor som är etablerade i Sverige lär sig ”vilka områden som är vackra, vilka skolor som är bra, var kommunalskatten är låg, vilka områden som har bra rykte et c”.

Det betyder att det viktigaste för Trelleborg är att bygga vidare på det som är attraktivt i dag. Även i en plan för fler småhus kommer mer jordbruksmark att tas i anspråk, det är svårt att undvika i Trelleborgs kommun, men det finns byar som naturligt kan växa vidare.

Men fängelset måste byggas någonstans? Ja, alternativ finns. Hamnområdet skulle kunna vara ett om man inte vill ta jordbruksmark och kulturlandskap i anspråk. Ett annat är Kristianstad. Kristianstads moderata kommunalråd Peter Johansson, har en färdig detaljplan för mark som anses icke brukbar. ”Vi är lika intresserade i dag som vi var då. Vi kan ha bygglovet klart före midsommar.” säger han till Trelleborgs Allehanda.

Om Trelleborgs kommun vidhåller en etablering på den utpekade platsen bör kommunledningen ge ordentliga svar på hur omgivningen kommer att påverkas, vad gäller alla de aspekter om fastighetspriser och jordbruksmark som närboende och andra aktörer som LRF (Trelleborgs Allehanda den 15 februari) för fram, liksom hur man förhåller sig till kulturlandskapets värde.

Det är precis som med ringvägen, att man tror på en sak behöver inte betyda att de som hamnar som förlorare ska avfärdas med att de talar i egen sak. Det har man all rätt att göra och ofta belyser den egna saken ett större allmänt värde som skadas. Ett allmänt värde som ska vägas mot vad oåterkalleliga ingrepp och förändringar tillför.

Petter BirgerssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons