Annons
Insändare

Våra kommunala bolag behöver också externt rekryterade styrelseledamöter

Vår kommun har en kommunkoncern och i endast ett av de kommunala bolagen finns externa styrelseledamöter och det är Trelleborgs hamn.
Publicerad 5 februari 2024
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Tommy Bengtsson efterlyser styrelseledamöter i de kommunala bolagen.
Tommy Bengtsson efterlyser styrelseledamöter i de kommunala bolagen.Foto: Peter Ottosson

Kommunen har flyttat frågan om externa ledamöter framåt i tiden och vid kommande bolagsstämmor 2024 eller vid extrastämma under året bör man komplettera bolagen med externa ledamöter.

Målsättningen var att dessa val skulle vara avklarade 2023.

Annons

Våra kommunal bolag lyder både under aktiebolagslagen och kommunallagen. Det innebär att den kommunala styrningen gäller för de kommunala bolagen för att bli juridiskt gällande genom bolagsordning och ägardirektiv. De personer som åtager sig uppdraget måste också vara medveten om att det är ett civilrättsligt uppdrag där man i första hand skall bevaka bolagets intressen och det finns en vårdnadsplikt mot bolaget.

Vårdnadsplikten mot bolaget gäller för styrelse, VD samt revisorer enligt aktiebolagslagen och om denna åsidosätts uppsåtligen eller oaktsamhet kan skadestånd bli aktuellt. Aktiebolagslagen är mycket tydligare än kommunlagen och det förutsätts att ledamöterna skall behärska och förstå hur man läser och analyserar ekonomisk information.

Vid valen i kommunfullmäktige kan man konstatera att det finns ett personsamband mellan kommunstyrelsen och de kommunägda bolagen. Ledamöter i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott är tillika utsedda som styrelseledamöter i bolagen. De som är valda sitter på dubbla stolar och granskar således sig själv. Ett av exemplen är att kommunstyrelsens ordförande även är ordförande i Trelleborgs Rådhus. Det finns fler exempel.

Kommunstyrelsen har ett uppdrag enligt kommunlagen att man skall ha uppsikt över andra nämnder och de kommunala bolagen. Tillsynsplikten som politiken har gör att det är olyckligt med tillsyn av sig själv. Således skall man följa upp de politiska besluten och att de verkställs i de operativa organen.

Det kan uppfattas som att det kan uppstå något av ett jävsförhållande mellan dessa personsamband och man granskar sig själv om verksamheten bedrivs enligt ändamål och andra direktiv från ägarna. Skulle inte ägarna (kommunen) kunna vara nöjda med att man har en fungerande struktur för ägarstyrning genom ett effektivt arbete med ägardialoger samt ägardirektiv?

”Vid valen i kommunfullmäktige kan man konstatera att det finns ett personsamband mellan kommunstyrelsen och de kommunägda bolagen.”
Tommy Bengtsson

För oss alla medborgare i kommunen är de nog viktigast att man är nöjd med hur målsättningarna uppnås genom en bra verksamhet i våra kommunala bolag. Politikerna i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott kan således begränsa sitt arbete med de kommunala bolagen till att arbeta med ägardialoger samt formulera ägardirektiv.

Vi alla lever i en tid när hushållen kämpar med hög inflation och höjda priser samt höjda räntor som medfört att kommunens budget för 2024 visar på ett underskott på över hundra miljoner. Kompletteringen av externa styrelseledamöter i våra kommunala bolag innebär att man överlämnar det operativa arbetet i styrelsen som i större utsträckning har en bemanning med en kompetens som också lyfter in omvärldsanalys och ett utifrånperspektiv i styrelsen.

Tommy Bengtsson, Beddingestrand i februari 2024

Annons
Annons
Annons
Annons