Annons
Insändare

Munkavel på

Man bli bestört när man läser vad som är på gång, detta 2018.
Publicerad 21 april 2018
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Enligt det nya förslaget kring medborgardialog krävs en dator för att kunna komma med ett medborgarförslag, konstaterar skribenten.
Enligt det nya förslaget kring medborgardialog krävs en dator för att kunna komma med ett medborgarförslag, konstaterar skribenten.Foto: Leif R Jansson / TT

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-04-26, dnr KS 2017/455, att uppdra åt kommundirektören att i bred samverkan arbeta fram förslag till principer för medborgardialog för Trelleborgs kommun, samt att uppdra åt kommundirektören att se över de forum för medborgardialog och information som i dag finns under kommunstyrelsen och ta fram förslag på hur dessa kan förbättras/omarbetas för att bättre tillgodo se behovet av kunskapsutbyte, information och input. Bred samverkan med vem? Tillgodo se vem?

Ett av kommunfullmäktiges inriktningsmål innebär att medborgarnas inflytande och insyn i kommunens verksamhet och beslut ska öka.

Annons

Hur kan man stå bakom dessa rader? Inflytande och insyn. Undertecknad utgår ifrån att alla ska ha denna möjlighet, alla.

För att utveckla just ordet alla, så borde man försöka sig på att definiera ordet alla. Samtliga politiker och alla partier ställer sig bakom att Trelleborg planerar för ett mer strategiskt arbete med medborgardialoger med utgångspunkt i Sveriges kommuner och landstings (SKL) utvecklingsarbete för medborgardialoger. Något måste man ha missat, med detta förslag till förbättrad dialog blir det tvärtom, man stryper kontakten till medborgarna, man stryper kontakten till dem/den som inte har tillgång till exempel en dator, man stryper möjligheten för de gamla att tycka till om ett eventuellt insänt medborgarförslag.

Internt har diskussion förts med kommunikationschefen som konstaterar att kommunikationsavdelningen i dag saknar de personella resurser som behövs för att utveckla en modern medborgardialog.

Sant, om inte kommun självt har resurser till en modern medborgardialog, hur blir det då med dem som står utan dessa möjligheter till att delta i denna i dag starka motvilja som man nu tycker att man vill testa.

Kompetensutveckling inte bara hos kommunen utan även för de som aldrig varit i kontakt med en dator och ännu värre inte vet hur en sådan fungerar. Lägg därtill alla de kostnader som det medför för att alla ska få en möjlighet att tycka till.

För att kommunledningsförvaltningen ska kunna vara ett stöd i utvecklingsarbetet kring medborgardialog hos förvaltningar och bolag bör kommunledningsförvaltningen utreda vilket stöd förvaltningar och bolag samt de som icke har tillgång till de extra verktyg som de behöver för att utveckla arbetet.

Medborgare har möjlighet att komma med initiativ genom att registrera egna förslag online. Texten borde vara alla medborgare ska ha en möjlighet att komma med initiativ. Detta då jag förutsätter att alla ska ha möjligheten, inget får hindra en medborgare att tycka till. Det enda hindret är ekonomi, en dator samt kunskapen om hur man går tillväga.

Ärendet tas upp i kommunfullmäktige för beslut om vilken nämnd som ska bereda medborgarförslaget innan beslut åter tas i kommunfullmäktige när nämnden berett förslaget.

Sist men inte minst. Sociala medier.

Trelleborgs kommun använder sociala medier för att kommunicera med trelleborgarna och andra med intresse för vad som händer i kommunen eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att nå fram. Genom flera kanaler så kan vi ge våra invånare bättre service och sprida kommunal information till flera. Trelleborgs kommun finns på Facebook, Twitter, bloggar, Flickr och Youtube. Än en gång lyfter undertecknad fram åsikter, synpunkter på ett underlag som faller helt i bitar, absolut inte genomtänkt.

Annons

Detta vill undertecknad fortsätta att göra och inte känna munkavel på, kommunstyrelsen försvårar all möjligheter till att få gehör för insända medborgarförslag. Detta Trelleborgs kommun är att strypa yttrandefriheten utan krångel.

Som politisk filosofi bygger demokrati på att alla medborgare har en serie fri- och rättigheter, de demokratiska fri- och rättigheterna.

Sten Grönberg

Annons
Annons
Annons
Annons