Insändare

Externt rekryterade styrelseledamöter behövs i kommunala bolag

Vid två olika kommunfullmäktigesammanträden, den 20 mars och 17 april, valdes ledamöter till de kommunala bolagen. Vid dessa val valdes inga externa styrelseledamöter förutom till Trelleborgs hamn som sedan tidigare har två externa styrelseledamöter.
Publicerad 3 maj 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Politiker som väljs in i de kommunala bolagen sitter på dubbla stolar och granskar således sig själv, menar Tommy Bengtsson som vill se extern rekrytering.
Politiker som väljs in i de kommunala bolagen sitter på dubbla stolar och granskar således sig själv, menar Tommy Bengtsson som vill se extern rekrytering.Foto: tomas nyberg

Kommunen har flyttat frågan om externa ledamöter framåt i tiden och vid kommande bolagsstämma eller vid extrastämma bör man komplettera de kommunala bolagen med externa styrelseledamöter.

De kommunala bolagen lyder under aktiebolagslagen och kommunallagen. Således måste den kommunal styrningen gälla för de kommunala bolagen för att bli juridiskt gällande genom bolagsordning och ägardirektiv.

Den som åtager sig uppdraget måste vara medveten om att det är ett civilrättsligt uppdrag där man i första hand skall bevaka bolagets intressen och det finns en vårdnadsplikt mot bolaget.

Vårdnadsplikten mot bolaget gäller för styrelse, VD samt revisorer enligt aktiebolagslagen och om denna åsidosätts uppsåtligen eller oaktsamhet kan talan om skadestånd bli aktuellt. Aktiebolagslagen är mycket tydligare än kommunallagen och det förutsätts att ledamöterna skall behärska och förstå hur man läser och analyserar ekonomisk information.

Vid valen i kommunfullmäktige i mars och april 2023 kan man konstatera att det finns ett personsamband mellan kommunstyrelsen och de kommunägda bolagen. Ledamöter i kommunstyrelsen är tillika utsedda som styrelseledamöter i bolagen. De som är valda sitter på dubbla stolar och granskar således sig själv.

”Vid valen i kommunfullmäktige i mars och april 2023 kan man konstatera att det finns ett personsamband mellan kommunstyrelsen och de kommunägda bolagen.”
Tommy Bengtsson

Kommunstyrelse har enligt kommunlagen i uppdrag att ha uppsikt över andra nämnder och de kommunala bolagen. Således skall man följa upp de politiska besluten och att de verkställs i de operativa organen.

Således kan man uppfatta att det uppstår något av ett jävsförhållande med dessa personsamband och att man granska sig själv om verksamheten i bolaget har bedrivits enligt ändamål och andra direktiv från ägarna.

Skulle inte ägarna kunna var nöjda med att man har en fungerande struktur för ägarstyrning genom ett effektivt arbete med ägardialoger samt ägardirektiv.

Det viktigaste för oss alla medborgare i vår kommun är att vi är nöjda med hur målsättningarna uppnås genom en bra verksamhet i våra kommunala bolag.

Våra politiker i kommunstyrelsen saknar säkert inte arbetsuppgifter och kan således begränsa sitt arbete med de kommunala bolagen till att arbeta med ägardialoger och formulera ägardirektiv. Detta skulle innebära att man överlämnar det operativa styrelsearbetet till styrelser som i större utsträckning bör bemannas med en kompetens som också lyfter in en omvärldsanalys och ett utifrån perspektiv i styrelsen.

Tommy Bengtsson, Beddingestrand i maj 2023