Annons

Vi vill se en levande kommunal skola i Alstad

Kvartetten lägger fram sitt gemensamma förslag till Alstad skolas framtid.
Publicerad 1 september 2018
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kvartetten lägger fram sitt gemensamma förslag till Alstad skolas framtid.
Kvartetten lägger fram sitt gemensamma förslag till Alstad skolas framtid.Foto: Tomas Nyberg

Det har vid olika sammankomster diskuterats och i media framförts lösningar på hur Alstad skola skall kunna bibehållas.

Understrykas skall att det aldrig tagits något beslut om att skolan skall läggas ner. Vissa politiska partier har gjort gällande att detta beslut redan är fattat. Detta är inte sant utan är en politisk propaganda.

Annons

Förvaltningschefen för bildningsförvaltningen har fått i uppdrag att återkomma till bildningsnämnden med förslag på åtgärder.

Vi i Kvartetten har sedan ärendet överlämnades arbetat med att söka olika lösningar för Alstad skolas framtid.

Vi lämnar därför till bildningsförvaltningens utredning vårt förslag.

Vi föreslår att:

Erbjuda åldersblandade klasser i Alstad skola.

Att på skolan bedriva skolverksamhet för, förskoleklass och årskurs 1 - 3.

Årskurs 4-5-6 flyttas till skola med komplett verksamhet med både lokaler och pedagoger för dessa åldersgrupper. Tiden för överflyttningen planeras tillsammans med berörda skolor, pedagoger och föräldrar. I första hand Väståkraskolan i Anderslöv.

Förskolan flyttar på sikt totalt över till skolans lokalers belägenhet. Eventuellt efter om- och tillbyggnad om så erfordras. Till en början kan femåringarna tillbringa mera tid på skolan för att skapa utrymme för fler barn på förskolan.

Att pedagogerna/personal i såväl skola som förskola erbjuds möjlighet till stöd i ett övergångsskede för att kunna erbjuda och genomföra åldersblandade klasser.

Verksamheten påbörjas höstterminen 2019.

Annons

De elever som inom Alstads upptagningsområde i dag påbörjat förskoleklass på annan skola erbjuds plats på skolan.

Samtliga av kommunens skolor marknadsförs aktivt inför skolval till förskoleklass med början redan under hösten 2018.

Förlaget till åtgärder skall vara gällande för samtliga skolenheter i kommunen där problem uppstår med bristande elevantal, om inte annat beslut fattats.

Även tjänstemannakontakt med angränsande kommuner.

Eftersom Sverige på vissa orter är ett glesbefolkat land så har bristen på jämnåriga barn tvingat fram klasser som satts samman av två eller flera åldrar. Skolor på glesbygden har kämpat för sin överlevnad och åldersblandade klasser var den enda utvägen då det inte fanns elevunderlag för att ha de åldershomogena klasserna.

Vårt förslag från Kvartetten är att inrätta en skola med åldersblandade klasser. Skolan skall innehålla förskoleklass, årskurs ett, två och tre.

Förändringsförslaget är inte av pedagogiska skäl, det bygger på grund av sviktande elevunderlag och att bevara Alstad byskola.

Vårt förslag bygger även på att utveckla samarbetet mellan förskola och skola samt att skapa en mjukare och motiverad övergång inför skolstarten.

För att införa åldersblandade klasser behövs förnyande tankesätt inom barnomsorg och grundskola.

Det finns i dagsläget ingen statistik på hur vanligt det är med åldersintegrerade klasser. I den nuvarande läroplanen, som började gälla 2011, talas det inte längre om klasser och därför samlas uppgiften om klasser inte längre in. Före 1995 samlades uppgift om antalet klasser in.

Annons

I skollagen anges övergripande riktlinjer för hur skolan skall var utformad, men det är upp till varje huvudman att bestämma hur klasskonstellationen ska se ut. Enligt skollagen skall utbildningen inom varje skolform vara likvärdig oavsett var i landet skolan ligger. En likvärdig utbildning är inte det samma som en likadan sådan.

Målet är samverkan mellan skola – hem, samt skola – förskola.

Detta är vårt mål att föra samman samtliga enheter i Alstad till samma lokalitetsområde. Nuvarande Alstad skola, med eventuellt till- och ombyggnad av befintliga lokaler, kommer då att utgöra en samlad enhet.

Pedagoger/all personal och skolledning ska utveckla samarbetet mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. Genom ett samarbete med föräldrarna kan man tillsammans arbeta för att utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Innan de åldersblandade klasserna startas upp skall personalen erbjudas fortbildning i att arbeta med åldersblandat. Det kan även omfatta studiebesök på olika skolor som arbetar åldersblandat för att lära sig om undervisningsformen.

Föräldrarnas reaktioner till åldersblandade klasser kan vara blandade. Det bör på olika sätt anordnas sammankomster och informationsmaterial för att redogöra för det nya arbetssättet och dess målsättning.

Vi anser att vårt förslag är en långsiktig lösning för Alstad skola tills dess att elevunderlaget ökar.

Vi i Kvartetten vill satsa på landsbygden varav Alstad är en ort.

Socialdemokraterna, Söderslättspartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet

genom

Annons

Sven Lindkvist (S)

ordförande bildningsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons