Annons

”Västlig ringväg är inte ett väsentligt samhällsintresse”

När kommunala myndigheter och beslutsfattare förlorar siktet på vad som verkligen är viktigt för samhället, riskerar vi alla att drabbas av deras bristande insikter och förbiseende. Trelleborgs kommuns detaljplan 290, så kallade ”Västra Ringvägen”, är just ett sådant fall.
Publicerad 28 augusti 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Cirka 18 hektar jordbruksmark, som borde vårdas för framtida generationer, hotas av ringvägsprojektet, skriver tre representanter för Vårt Söderslätt.
Cirka 18 hektar jordbruksmark, som borde vårdas för framtida generationer, hotas av ringvägsprojektet, skriver tre representanter för Vårt Söderslätt.

Länsstyrelsen har inkommit med sitt remissvar.

Man riktar skarp kritik mot detaljplanen för Västra ringvägen. Länsstyrelsen lyfter fram stora brister på flera områden, bland annat gällande biotopskydd, strandskydd, högexploaterad kust, hälsa och säkerhet – förorenad mark och buller, riksintresse för kommunikationer. Framförallt lyfter man frågan om Västra ringvägen har ett väsentligt samhällsintresse. Svaret, utifrån allt vi nu vet, är ett rungande nej. Att tvinga godstransporter och biltrafik att färdas fyra kilometer extra inte bara underminerar de nationella målen utan utgör även en miljöbelastning som kan ha långvariga konsekvenser för vår kommun.

”Det är aldrig för sent att riva upp omoderna beslut.”
Axel Bengtsson, Kya Aall Flood och Fredrik Winge, Vårt Söderslätt
Annons

Kommunen har inte presenterat något övertygande argument för varför det befintliga vägsystemet inte skulle vara tillräckligt. Är det verkligen nödvändigt att äventyra vår värdefulla jordbruksmark för denna opåkallade väganläggning? Cirka 18 hektar jordbruksmark, som borde vårdas för framtida generationer, hotas av projektet. För att inte tala om produktionsstörningar och den långsiktiga påverkan av en väganläggning som kan hålla jordbruksmarken otillgänglig under byggtiden.

Miljöbalkens 3 kap 4 § sätter ribban högt, och av god anledning. Marken bör endast tas i anspråk för väsentliga samhällsintressen. Denna väg, som tydligt går emot allmänhetens bästa, är långt ifrån ett sådant intresse.

Det är aldrig för sent att riva upp omoderna beslut.

Axel Bengtsson, Kya Aall Flood och Fredrik Winge, Vårt Söderslätt

Annons
Annons
Annons
Annons