Annons

Värdera jordbruksmarken ur ett beredskapsperspektiv!

I januari presenterades regeringens utredning om en ny livsmedelsberedskap och strategier för svensk livsmedelsproduktion i syfte att stärka vår beredskap.
Publicerad 14 februari 2024
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sverige är i dag självförsörjande på spannmål, morötter och socker, skriver representanter för LRF Skåne.
Sverige är i dag självförsörjande på spannmål, morötter och socker, skriver representanter för LRF Skåne.Foto: Lena Ehring

Vid en kris eller krigssituation är målet att hela befolkningen över tid har tillgång till nödvändiga livsmedel. I dag har Sverige noll livsmedelslager. Utan mat på våra tallrikar kommer inget annat att fungera, säger Peter Kullgren (KD), landsbygdsminister, i samband med att utredningen presenteras.

Regeringens utredning visar att konkurrenskraften hos våra bönder och livsmedelsproducenter måste öka för att de ska kunna producera mer mat. Ansvaret för detta måste tas av såväl staten, våra myndigheter, kommuner som enskilda företagare och invånare. Ett sätt att öka konkurrenskraften är att prioritera jordbruksmarken för livsmedelsproduktion.

Annons

Sveriges yta utgörs av endast 7 procent jordbruksmark, motsvarande siffra i Skåne är 45 procent. En tredjedel av Sveriges livsmedelsproduktion sker i Skåne. Spannmål, morötter och socker är Sverige i dag självförsörjande på. Men ser vi på helheten uppgår Sveriges självförsörjningsgrad endast till 50 procent. Därtill är vi beroende av import av utsäde och energi för att kunna producera livsmedel. Sverige behöver en beredskap!

Marken behövs för att bygga bostäder för att minska bostadsbristen eller motverka trångboddhet. Marken behövs för nya kraftledningar för att möjliggöra elektrifieringen och den gröna omställningen av samhället. Marken behövs för vägar och järnvägar. När jordbruksmark tas i anspråk för exploatering minskar möjligheten till livsmedelsproduktion. Men med en ökande befolkning behövs också mer livsmedel.

”En tredjedel av Sveriges livsmedelsproduktion sker i Skåne.”
Helen Ek Nilsson och Henrik Gudmundsson, regionstyrelsen LRF Skåne

Exploatering av jordbruksmark får ske om det är för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Med den motiveringen byggs det bostäder för att befolkningen växer. Det byggs industrier, skolor, sjukhus och shoppingcenter. Men om vi inte har jordbruksmark att producera livsmedel på – vad ska då serveras på våra skolor och äldreboenden? Vad kommer att finnas att köpa i mataffären?

Klimatet förändras och jordbruket ställs inför nya utmaningar i hela världen. Sveriges roll som livsmedelsproducent kommer i framtiden att fylla en större roll i Europa. Värmen och torkan i södra Europa påverkar tidigare starka livsmedelsproducerande länder. Samtidigt som det förändrade svenska klimatet gör det möjligt att odla fler grödor här. Därför ser vi det som en självklarhet att vara en aktiv part i den europriska livsmedelsproduktionen.

Jordbruksmarken måste värderas ur ett beredskapsperspektiv där Sveriges självförsörjningsgrad måste öka. Jordbruksmark som exploateras går inte att återskapa. Så ett upprop till Skånes kommuner – se värdet av att låta jordbruksmarken vara livsmedelsproducent och en del av svensk beredskap!

Helen Ek Nilsson och Henrik Gudmundsson, regionstyrelsen LRF Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons