Annons

Nuvarande ringvägsbeslut bör revideras

Tiden går och det blir allt fler inlösta hus längs in- och utfarten till hamnen på öster.
Publicerad 18 april 2019
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten har många funderingar kring hamninfarten – kommer till exempel hundbadplatsen att påverkas?
Skribenten har många funderingar kring hamninfarten – kommer till exempel hundbadplatsen att påverkas?Foto: Andreas Ivarsson

De kvarboende intill de inlösta husen uttrycker sin frustration i insändare och försöker på olika sätt få svar på sina funderingar. Det går inte en dag utan att ringvägen gör sig påmind för många. Tomma hus, ovisshet och alla frågor som lämnas obesvarade är fruktansvärda för kvarboende, anhöriga och andra berörda. Många våndas i tysthet och alla i Trelleborgs kommun berörs på olika sätt.

När kommer grävmaskinerna, kranbilar, asfaltläggare etc.? Ska skattekollektivet stå för kostnaderna? Går det att bo i närheten av konvojer med tusentals förbipasserande lastbilar? Ska även husbilar, motorcyklar, bilar etc. in och ut till hamnen ta samma väg? Hur blir luften? Bullernivån? Hur ska lastbilarna portioneras in och ut till och från hamnen? Ska lastning/lossning av lastbilar på färjorna ske dygnet runt? Kan kvarvarande fastighetsägare sälja sina hus? Blir det någon kompensering till berörda? Hur stor del av hundbadplatsen försvinner? Vad blir riskavstånd för farligt gods? Går det att vistas eller bada inom riskområdet?

Annons

Frågorna är tagna från några perspektiv och skulle kunna mångfaldigas, men inte ens i samrådshandlingen från i somras kunde det ges några konkreta svar. De som gavs kan sammanfattas med utdraget:

”Läsaren bör vara införstådd med att det mycket komplexa arbetet med den Östra ringvägen samt den Östra hamninfarten pågår i skrivande stund och att mer detaljerade frågor inte kan besvaras i detta tidiga skede, det skulle bara skapa förvirring.”

Svaren som gavs i samrådsredogörelsen bestod i stället av flummiga hänvisningar till kommande planprogram, uppställda riktlinjer, att riskkonsulter ska anlitas, vidare utredningar, EU-överenskommelser etc. Finansiering och ekonomiska konsekvenser blev inte heller utredda, men trots det togs det ett väldigt ifrågasatt beslut! De uteblivna svaren kring "detaljfrågorna" kan tillsammans vara helt avgörande i en samlad konsekvensbeskrivning!

I korthet kan det tyckas att det är alla de utredningar som gjorts kring hamninfarten som skapat förvirring.

Trafikverket har helt förståeligt tagit avstånd från kommunens alla dessa utredningar med konsulter som fått uppdrag om att lastbilstrafiken ska ledas från punkt väst till punkt öst.

Trafikverket föreslog i stället att en ny västlig hamninfartsutredning ska göras. Tillsammans med kommunen utsåg de konsultbolaget Spacescape som anlitades under hösten 2018 och utredningen är nu klar. Delar av den offentliggjordes i TA (den 13 april), men Mikael Rubin har tidigare fått ta del av den och sammanfattat den som en "fattigmanslösning".

Så kan den kanske beskrivas, men finns det (trots alla besparingskrav) mer pengar, så kan förslaget vidareutvecklas. Trafikverket har inte själva kommenterat utredningen, men har ett tydligt ställningstagande om att trafiken till och från hamnen ska ske från väster. Hamnens ledning måste bromsa sina utbyggnadsplaner och fundera över om man kan ta emot fler östeuropeiska rederier/lastbilar.

Nuvarande ringvägsbeslut bör därför revideras till det som de flesta trelleborgare vill ha, det vill säga en ringväg för allmän trafik. En väg som avlastar genomfartstrafiken på Hedvägen, västra infarten och Hamngatan/Järnvägsgatan. Vi behöver inte fler lastbilar som till största delen ska vidare upp i landet eller till Norge! Miljöbelastningen blir mindre om de östeuropeiska rederierna angör Mellansveriges hamnar i stället och vårt vägnät får bättre framkomlighet. Det är återkommande stopp på E6 och E22 på grund av lastbilarna och de ökade kostnadseffektiva lastbilstransporterna är inte längre någon lokal fråga.

SÖS hoppas på att M, KD och SD tänker om. Att hamnens ledning inte insett eller förebyggt den situation som de östeuropeiska rederierna föranlett är beklagligt, men nu gäller det att se framåt och långsiktigt. Att ha en fortsatt dialog med Trafikverket och samverka till kloka beslut som i första hand främjar trelleborgarna från väster och norr till öster och söder.

Sven Tilly

Söderslättspartiet

Annons
Annons
Annons
Annons