Debatt

Människan och miljön ska prioriteras vid all nybyggnation

Debatt Artikeln publicerades
Sven Tilly (SÖS) belyser en rad problem som han ser med en östlig hamninfart.
Foto: Tomas Nyberg
Sven Tilly (SÖS) belyser en rad problem som han ser med en östlig hamninfart.

Flera faktorer kan skapa kaos i trafiken vid östlig in- och utfart till hamnen.

Ordet ”hamnutfart” har aldrig nämnts i vare sig utredningarna eller i samrådet om vägens miljökonsekvensbeskrivning som nu är ute på remiss, så jag diskuterade skillnaden mellan in och utfart tillsammans med en person som är väl insatt i hamnens verksamhet utifrån följande:

Med västlig hamnutfart finns det ett stoppljus vid gamla Dux och vid västra korset som portionerar ut lastbilarna till E6:an. Det är 3,5 kilometer från nuvarande hamnutfart. Stoppljusen gör att övriga fordon kan komma emellan lastbilarna och köra om efter västra korset. Sen flyter trafiken på! ”Dock kan åtgärder vidtas i korsningspunkterna (t.ex. korsningen E6/9/Travemündeallén) för att förbättra både flödet och trafiksäkerheten” enligt citat från Trafikverket, inför kommande utredning.

Med östlig utfart blir förutsättningarna helt annorlunda. Anta att färjan ankommer med 135 lastbilar. Det tar 20-30 minuter innan alla rullat av båten och kanske 30-60 minuter innan alla kört ut från hamnområdet. Vi kom fram till följande: Med östlig utfart skapar 135 lastbilar a´ 24 meter långa med 30 meters mellanrum (135x24x30) inledningsvis en konvoj på 9,7 kilometer i och utanför hamnområdet. Avståndet ökar efterhand som de kommit ut på Ringvägen, som enligt uppgift ska bli åtta kilometer lång och innehålla fem plankorsningar. Avståndet mellan lastbilarna ökar till minst det dubbla i nivå med 108:an och en ny färja kan börja lossa innan sista lastbilen från den förra färjan lämnat hamnen. Vad blir konsekvensen?

Periodvis kan ringvägen belastas av en enda karavan av lastbilar. Utan stoppljus blir det svårt för andra fordon att komma in i konvojen och stoppljus kan inte bli aktuellt på den föreslagna ringvägen så som den beskrivits! Stopp och incidenter är tyvärr oundvikligt. Ringvägen från hamnutfarten blir övervägande en ändlös lång kurva, vilket skapar risker genom farliga omkörningar av stressade personbilsförare.

Ett skräckscenario skulle det bli om en lastbil i vinterväglag kasar av redan i svängen över järnvägsviadukten, där bland annat skolbarn passerar, men mer sannolikt är att de kör i diket. Alla Trelleborgare vet att detta sker titt som tätt och bärgning av lastbilar längs befintlig utfart har räddningstjänsten lång erfarenhet av. Bärgning av en lastbil tar lång tid. Kanske 3-12 timmar. Under tiden kan 3-12 färjor med lastbilar tömmas i hamnen, som teoretiskt skapar en upp till 108 kilometer lång konvoj, som skall ut på ringvägen när trafiken släpps på.

Vädret påverkar både färjetrafik och lastbilar. Båda är vindkänsliga. Storm och snökaos gör att färjornas tidtabeller kan försenas. Lastbilar råkar ut för en däckexplosion och är ofta inblandade i olyckor p.g.a. dåliga däck, dålig lastsäkring eller överlast. Tidtabeller eller köbildning skapar för övrigt en indirekt trafikrisk genom stress och desperata omkörningar. Allt som händer på sträckan mellan hamnutfarten och Maglarp påverkar hamnens verksamhet (och utrymme). Det kanske behövs en ”nödutfart” i väster eller kanske en fundering till om en ringväg för lastbilstrafik är bästa lösningen.

Sammanfattningsvis kan alla dessa faktorer skapa kaos i hamnen. De har dessutom en mycket stor betydande påverkan för människa och miljö, men inget om detta har nämnts i de bristfälliga utredningar som gjorts eller i den miljökonsekvensbeskrivningen som nu är ute på remiss.

SÖS har ett seriöst förslag som är beskrivet på soderslattspartiet.se och som följer de riktlinjer som ställs av länsstyrelsen, Trafikverket och framförallt av miljöbalken. Nuvarande beslut om östlig infart är helt baserat på kostnader, men enligt miljöbalkens lagkrav, så framgår det tydligt och klart att det är människan och miljön som ska prioriteras vid all projektering av nybyggnation och ombyggnation.

Kostnader får inte heller komma i första hand eller ligga till grund för ett beslut som berör Trelleborgarna för all framtid. Tyvärr har så skett och dessutom har de kostnader som utredarna presenterat varit helt missvisande. Svaret på frågan om hur en östlig hamninfart ska finansieras skjuts på framtiden, trots vetskapen om att ett kommunalt vägprojekt har skattebetalarna som enda inkomstkälla. Söderslättspartiet har ett logiskt finansieringsförslag för västlig hamninfart där man samordnar med Trafikverket och belastar hamntrafiken med kostnaden.

Sven Tilly, Söderslättspartiet