Annons

Glöm inte Skånes viktigaste infrastruktur

Sverige måste bygga ut energisystemet kraftigt. Så långt är i stort sett alla ense: politiker, myndigheter och näringsliv.
Publicerad 13 mars 2024
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Elnäten är en av våra viktigaste infrastrukturer och nu behöver vi investera för en kraftig utbyggnad, samtidigt som befintligt elnät måste rustas upp, menar skribenterna.
Elnäten är en av våra viktigaste infrastrukturer och nu behöver vi investera för en kraftig utbyggnad, samtidigt som befintligt elnät måste rustas upp, menar skribenterna.Foto: Christian Hylse

Vi behöver mer fossilfri energi för att möta samhällets ökande elbehov när industriprocesser och transporter ska elektrifieras för att bidra till klimatomställningen.

Samtidigt har Sveriges elnät kommit i skymundan i energidebatten. I januari etablerades Skånes effektkommission NET med målet att underlätta bygget av nya kraftledningar i fram till år 2035 – vilket är ett positivt exempel. Elnäten är en av våra viktigaste infrastrukturer och nu behöver vi investera för en kraftig utbyggnad, samtidigt som befintligt elnät måste rustas upp.

Annons

Tyvärr tar tillståndsprocesserna ofta alltför lång tid och möjligheterna till en proaktiv utbyggnad upplevs av många elnätsföretag som oklara. Ofta får utbyggnaden av elnätet stå tillbaka för andra intressen, trots att vi vet att köerna för anslutning och mer effekt hela tiden ökar.

”Ofta får utbyggnaden av elnätet stå tillbaka för andra intressen, trots att vi vet att köerna för anslutning och mer effekt hela tiden ökar.”

Samtidigt finns en bred politisk enighet kring vikten av ett starkt och utbyggt elnät. Enligt en undersökning av Energiföretagen/Demoskop (2023) är hela 79 procent av Skånes kommunpolitiker positiva till att bygga ut elnätet, men för att snabba på utbyggnaden behövs fler åtgärder:

• En långsiktig och förutsägbar reglering av elnätsföretagens verksamhet. Ge elnätsföretagen rätt förutsättningar för planering av sin verksamhet och för de investeringar som behöver göras. Ständiga retroaktiva ändringar av regelverket ger dessutom volatila priser för kunden.

• Ta krafttag för att korta ledtiderna för elnätsutbyggnaden: Ge ökade resurser till de tillståndsgivande myndigheterna och möjliggör parallella processer vid hantering av ärenden.

• Implementera de förslag som presenterades i Klimaträttsutredningen, bland annat att göra luftledning till förstahandsval på högre spänningsnivåer. Överväg MSB:s förslag att klassa stamnät som riksintresse.

• Stärk incitamenten för en proaktiv utbyggnad av elnätet på alla nivåer: Tydliggör från myndighetshåll att en proaktiv elnätsutbyggnad inte bara är tillåten utan också förväntad, för att undvika framtida kapacitetsbrist.

Att snabba på utbyggnadstakten av elnätet är helt avgörande för samhällets omställning till fossilfrihet och för ett fortsatt konkurrenskraftigt Sverige. Dagens regelverk räcker inte till och det är kritiskt att inte bara energibranschen, utan också övriga intressenter med möjlighet att påverka politiken, påtalar vikten av elnätens betydelse för en lyckad elektrifiering.

Magnus Sahlin, VD, Trelleborg Elnät AB

Tomas Malmström, elnätsexpert Energiföretagen

Anders Karmehed, regionchef Syd Energiföretagen

Annons

Martin Höhler, VD, E.ON Distribution AB

Joakim Wallberg, VD, Bromölla Energi och Vatten AB

Kajsa Hedberg, VD, C4 Energi AB

Åsa Svensson, VD, Kraftringen Nät AB

Kenneth Lindholm, VD, Sjöbo Elnät AB

Jessica Fredson, VD, Ystad Energi AB

Mattias Fredriksson, Affärsområdeschef Distribution, Öresundskraft AB

Håkan Rannestig, VD, Österlens Kraft AB

Annons
Annons
Annons
Annons