Annons

Framtidsstaden Trelleborg

Vår hamn har ett från transportsynpunkt för hela Östersjön unikt och oerhört gynnsamt läge på rätt sida om sundet och så nära EU-kontinenten söder- och österut som det går att komma. Detta skall vi i Trelleborg givetvis utnyttja maximalt och använda för att i hela vår landsända skapa en starkare ekonomi och högre sysselsättning, så offensivt vi kan.
Publicerad 11 maj 2019
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi kan och vi skall producera mer livsmedel, inte fortsätta importera, skriver Sten Björk (S).
Vi kan och vi skall producera mer livsmedel, inte fortsätta importera, skriver Sten Björk (S).Foto: Albin Brönmark

Det kan också Trafikverket och länsstyrelsen här i Skåne aktivt medverka i, om bara viljan finns. Att den gör det på nationell nivå är otvetydigt. Särintressen och preferenser hos lokala förståsigpåare i dessa centrala nationella myndigheter får absolut inte i detta så viktiga sammanhang ses som några oöverstigliga hinder, utan får i värsta fall rundas genom intensivare kontakter med våra centrala företrädare i riket.

Trafikökningar över bron till Danmark för gods är oerhört kostsamma att åstadkomma och kommer att ta lång tid. För Kuststaden Trelleborg, som primärt fokuserar på godstrafik direkt söderut via egna korta och snabba sjöförbindelser, är det precis tvärtom. Vi har allt att vinna på att energiskt fortsätta med full fart att ytterligare stärka vår kommuns och hamns profil som Östersjöns fortsatt viktigaste sjötrafiklänk mellan Skandinavien och det öster- och söderut expanderande Europa.

Annons

Under de kommande fem år, som EU:s långtidsbudgetperiod omfattar, kan vi tack vare vår hamns starka profil och vårt unika läge påräkna ett mycket starkt stöd från EU för våra fortsatta infrastruktursatsningar. Denna good will ska vi givetvis nu fortsätta utnyttja maximalt, tillsammans med hela vårt lands exportindustri, och tillsammans med våra företagare i Trelleborg använda för att stärka vår speciella och unika profil som Östersjöns viktigaste hamn och kustkommun.

Vi skall använda de trumfkorten så aktivt vi kan. Trelleborg som ett starkt varumärke finns redan. Inte minst i form av vår stora och välkända koncern här. Vi tillsammans, företagare, innevånare och politiker, både lokalt och gemensamt med vår region och nationellt, kan göra sysselsättningsutvecklingen i Sveriges sydligaste kommun till en oerhört stark positiv sådan. Vi skall stimulera till nya industrisatsningar i våra båda befintliga planlagda industrizoner. Vi skall hjälpa företag som vill satsa på närheten till våra Europakorridorer att flytta hit. Vi skall skapa nya korta direkta matarvägar genom vår tätort. Vi skall få bostadsföretagen här att nu våga börja bygga de nya sedan länge välbehövliga och av väldigt många efterfrågade en- och tvårumsbostäder i nyuppförda flerfamiljshus i stadskärnan som nu finns planer för. Vi skall med dessa planeringsverktyg stödja alla våra småföretagare i deras strävan att överleva och förnya sig. De här är allesammans perfekta win-win koncept, som i slutändan inte kostar utan finansierar sig själva. De kommer att göra att vår kommun får bättre råd att åstadkomma en god skola, en god vård, en god omsorg, en god samhällsservice, en hög föreningsnivå och en starkare kulturutveckling.

Alltsammans kan vi åstadkomma genom att nu beslutsamt bygga ut vår infrastruktur, bygga en ringväg för all hamntrafik längs järnvägens utsida, inrätta en östlig hamninfart för Europavägen, färdigplanlägga vårt industriområde i öster inom tillgänglig befintlig industrimark, ordna en ny förbifart ner till hamnen som skapar renare luft i hela vår stadskärna och förtäta centralorten med nya bostäder. Tillsammans med satsningar på storskalig biokultur inom lantbrukssektorn, som bygger på kretslopp som fungerar, och byte från bensin och diesel i våra fordon till biobränslen i fullskala, möjliggör vi den framgångskommun som alla våra innevånare behöver och vill ha. Samtidigt får vi fler innevånare i våra gränsorter att vilja handla i just våra handelscentra.

Vår väg framåt bygger på att alla i vår kommun och region har vilja och förmåga att gemensamt bygga upp och skapa en stark profil för vårt Trelleborg som kuststad, som EU-korridor, som logistikcenter och som centrum för grön tillväxtindustri och biokultur i vår kommuns stora lantbrukssektor.

Framtidsstaden Trelleborg kommer under detta decennium att i allra högsta grad i alla avseenden dra stor nytta av en mycket aktiv landsbygdsutveckling, tillsammans med vårt Söderslätts många aktiva lantbruksföreträdare. Vi kan och vi skall producera mer livsmedel, inte fortsätta importera.

Sten Björk (S)

Annons
Annons
Annons
Annons