Trelleborg

Trädmöte lockade Fugliebor

Trelleborg Artikeln publicerades

Fuglie ligger i en trädfattig del av Skåne. Men intresset för träd i allmänhet och pilar i synnerhet tycks vara stort bland byborna. På måndagen träffades ett 30-tal medlemmar i Fuglie-Steglarps byalag för att diskutera var framtida pilalléer ska planteras.

Det är nästintill fullsatt i Fuglies församlingshem. Aldrig tidigare har så många bybor dykt upp på byalagets möten.

– Syftet med detta möte är att vi kommer till skott och får planterat pilar längs vägarna häromkring, förklarar Hans Lindborg, ordförande i byalaget.

Tre experter på området var inbjudna att föreläsa och svara på frågor: en kulturgeograf från Regionmuseet, en miljöspecialist från Trafikverket och en trädvårdare.

– Detta är en del av ett Leaderprojekt som nu övergått i etapp två. Vi träffade representanter från många byalag under etapp ett och valde ut de områden där det fanns störst intresse. Det är därför vi är här idag, säger kulturgeografen Patrik Olsson.

Han har nyligen skrivit en avhandling om just trädalléer och gav de samlade byborna en historisk tillbaka blick på framför allt den skånska företeelsen med pilevallar och pileträdsalléer.

– Traditionen med pil går långt tillbaka. Det finns belagt från 1500-talet i Sverige men Skåne var på den tiden danskt och i Danmark finns det skriftliga uppgifter om pilträd på 1300-talet, berättade han.

Frågan hur det egentligen har sett ut med trädplanteringar runt Fuglie och var alléerna legat visade sig inte vara helt enkel att reda ut. Patrik Olsson försökte med hjälp av gamla kartor.

– Här har vi den skånska rekognoseringskartan från 1817. Enligt den är Fuglie helt trädlöst. Men är det verklighet? Det skulle det kunna vara men det skulle också kunna varit pilhäckar som man planterat och häckar noterades inte på kartan. Sedan har vi den topografiska kartan från 1855. Kartan berättar att det stått rader av lövträd häromkring. Med stor sannolikhet pil, men kanske inte bara, det kan ha varit alm också. Många rader har stått utmed vägar men framför allt har de stått i ägogränser. Men tittar man på kartan från 1915, då ritades inte träd in i ägogränser. Så det är ett mödosamt arbete att visa exakt hur det har varit här.

Längs de statliga vägarna är det Trafikverket som ansvarar för träd och alléer. Enligt deras representant Hans Åström satsar de just nu omkring 500 000 kronor årligen på att nyplantera pilträd längs skånska vägar.

– Jag hoppas att det kan bli en miljon kronor redan nästa år. Vi vill få till fler pilalléer och pilrader på Söderslätt. Vi räknar med att det kostar cirka 5 000 kronor att plantera en pil. Då är det ett träd av e-kvalitet uppvuxet på plantskola och så har vi ett avtal om skötsel de fem första åren efter planteringen, sade han.