Trelleborg

Stor omorganisation på socialförvaltningen

Trelleborg Artikeln publicerades

Bättre kvalitetskontroll, extra satsning på rehabilitering, personalförstärkningar och en ny stab under förvaltningschefen. Det är huvuddragen i socialförvaltningens nya organisation som ska vara genomförd till årsskiftet.

Med en allt större andel äldre i samhället ökar kraven på socialförvaltningen att bli effektivare.

– Vi måste anpassa organisationen utifrån att det blir fler och fler äldre. Detta är ett jätteviktigt arbete och en omstart för hela socialförvaltningen, säger Annica Winberg som tillträdde som ny socialchef i december förra året.

Sedan dess har hon låtit granska hur organisationen inom socialförvaltningen fungerar. Resultatet är en helt ny organisationsplan. I den finns bland annat en ny separat stöd- och tillsynsenhet.

– Det är inte sanktioner vi pratar om utan att hitta bristerna i vår egen organisation. Det är först då vi kan förbättra oss när vi vet var det brister. Vi ska ligga steget före Socialstyrelsen, säger Annica Winberg.

I stöd- och tillsynsenheten ingår bland annat en tillsynschef, en socialt ansvarig socionom, en medicinskt ansvarig sjuksköterska och en medicinskt ansvarig för rehabilitering. Den uppsökande verksamheten för personer över 80 år kommer att permanentas och heminstruktören utökas med 30 procent.

En egen enhet ska också skapas där beslut om bistånd både inom LSS och inom äldreomsorgen fattas. Denna har man döpt till myndighetsenheten.

– De ska ha en fristående och konkurrensneutral roll i förhållande till entreprenörer och kommunens egen verksamhet. Besluten ska fattas utifrån individens behov. Det blir en större rättssäkerhet för trelleborgarna, menar Annica Winberg.

Just nu pågår rekrytering av bland annat en myndighetschef som kommer att ha ansvar för myndighetsenheten och stöd- och tillsynsenheten. Denna lyder under Annica Winberg som även är på väg att rekrytera en ny ekonomichef, en kvalitetsstrateg och en förvaltningsjurist kopplad till sig.

– Det är nyckelpersoner för mig. Ekonomichefstjänsten har legat vakant i många, många år. Men jag tror inte att det är något man sparar pengar på, säger Annica Winberg.

I den nya organisationen satsar man också på rehabilitering. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster hamnar i en egen rehabenhet och får viss förstärkning. Det så kallade mobila teamet döps om till korttidsenheten och får en tydligare inriktning på rehabilitering. Syftet är att flera ska kunna återvända hem till sin egen bostad efter vistelse på sjukhus. Även inom växelvården ska man arbeta mer med rehabilitering.

– Man ska vara bättre när man åker hem än när man kom dit, menar Annica Winberg.

Inom LSS-enheten för personlig assistans sker en förstärkning med ytterligare en chef.

– Det har varit jättetufft där. I snitt ska man vara 30 anställda per chef. Det har det varit det tredubbla, säger Annica Winberg.

Socialnämnden har fått sin budget utökad med sex miljoner kronor årligen för att finansiera den nya organisationen. Enligt Annica Winberg räknar man med att de nya tjänsterna kommer att kosta cirka 5,5 miljoner kronor per år.

– Därför har vi en buffert på en halv miljon kronor som vi vill behålla för oförutsedda kostnader, säger hon.