Trelleborg

Stopp för nytt vindkraftverk

Hemmesdynge Artikeln publicerades
Mark- och miljödomstolen stoppar planerna på ett vindkraftverk vid Hemmesdynge.
Foto:Bosse Nilsson
Mark- och miljödomstolen stoppar planerna på ett vindkraftverk vid Hemmesdynge.

Mark- och miljödomstolen stoppar planerna på ett vindkraftverk vid Hemmesdynge. De anser att det strider mot översiktsplanen.

Enligt översiktsplanen ska Trelleborgs kommun verka för att vindkraftverk placeras i grupper som inte byggs närmare varandra än fyra kilometer i öppet landskap. Att bygga ett enskilt 100 meter högt vindkraftverk strax utanför Hemmesdynge strider mot den ambitionen. Det menar mark- och miljödomstolen som anser att bygglovet ska upphävas.

Turerna kring vindkraftverket på fastigheten Hemmesdynge 12:1 har varit många. Kommunens tidigare avslag överklagades till länsstyrelsen som gav dem som vill uppföra vindkraftverket rätt och återförvisade ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för beviljande av bygglov. Men länsstyrelsens beslut överklagades av såväl de kringboende som av kommunen.

Mark- och miljödomstolen menar att det är ett rimligt krav i ett slättlandskap att vindkraftverk ska samlas i grupper och att avståndet mellan dem ska vara tillräckligt stort för att de ska uppfattas som separata grupper.

Grannarnas synpunkter på främst buller och skuggor prövas inte av mark- och miljödomstolen. Och när det gäller påverkan på riksintressen anser mark- och miljödomstolen inte att vindkraftverket skulle utgjort någon påtaglig skada varken när det gäller kustzonen eller kulturmiljön.