Trelleborg

Skolinspektionen kräver åtgärder från två skolor i Trelleborgs kommun

Trelleborg Artikeln publicerades
Genrebild.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Genrebild.

Två olika skolor i Trelleborgs kommun har anmälts till Skolinspektionen, som nu nu kritiserar och kräver åtgärder.

Det första ärendet rör en elev som under en längre tid haft en omfattande skolfrånvaro, och även haft behov av stödinsatser.

När eleven började på skolan 2016 fick man indikationer från vårdnadshavarna om att eleven hade ett stödbehov, något elevens mentorer också uppmärksammade.

Ett antal pedagogiska utredningar har gjorts de senaste tre åren, och åtgärdsprogram med stödundervisning har satts in. Men Skolinspektionen kritiserar skolan, eftersom de anser att utredningarna inte varit tillräckligt tydliga, och det inte föreslagits eller satts in några konkreta åtgärder. Bland annat menar Skolinspektionen att det saknas en analys och beskrivning av elevens behov av stöd.

Skolinspektionen är också kritisk till skolans hantering av elevens höga frånvaro. När det var som mest, vårterminen 2017, hade eleven 50 procents frånvaro. Enligt skolan har vårdnadshavarna förklarat frånvaron med sjukdom, men inga sjukintyg har kunnat visas upp.

Frånvaron har varit hög under en längre tid, men anmäldes till huvudmannen, Trelleborgs kommun, först i maj 2019, något som Skolinspektionen är kritisk till.

Skolinspektionen förelägger Trelleborgs kommun att senast i oktober i år vidta åtgärder så att elevens stödinsatser tillgodoses.

Det andra ärendet rör en elev som går på en annan skola i kommunen som inte får det stöd den behöver, och även utsatts för kränkande beteende.

Enligt anmälan till Skolinspektionen har eleven inte fått de resurser som vårdnadshavarna anser att behövs.

Skolinspektionen kommer fram till att det i skolans utredning och åtgärdsplan är mycket vagt formulerat vilket behov eleven har, och väldigt oklart om i vilken omfattning som eleven faktiskt får stöd från specialpedagog eller speciallärare. I övrigt anser Skolinspektionen att man inte kunnat se någon dokumentation om andra insatta stödinsatser. Skolinspektionen menar att det finns brister i själva utformningen av elevens åtgärdsprogram.

Skolinspektionen påpekar också att det är skolan som beslutar vilka stödåtgärder som ska sättas in, och att vårdnadshavarna aldrig kan kräva en specifik resurs.

De kränkande behandlingarna ska ha skett vid två tillfällen, där klasskamrater under lektionstid gjort kränkande anmärkningar inför klassen och vikarie. Först flera månader efter den första incidenten, efter anmälan till Skolinspektionen, har skolans rektor anmält kränkningarna till Trelleborgs kommun.

Skolinspektionen kommer fram till att rektorn har åsidosatt sin anmälningsskyldighet, och vill framhålla vikten av att skolan dokumenterar genomförda utredningar av kränkande incidenter.

Trelleborgs kommun har enligt Skolinspektionen inte följt lagstiftningens krav, och föreläggs därför vidta åtgärder mot bristerna. Barn- och elevombudet ska också utreda vilka förutsättningar som finns för skadestånd.