Trelleborg

SD-politiker vill att beslut prövas i domstol

Trelleborg Artikeln publicerades

Jan Larsson (SD) anser att ett beslut om att avveckla Västra småbåtshamnen ska fattas i fullmäktige och inte bara i tekniska nämnden. Nu vill han att förvaltningsrätten prövar om beslutet strider mot kommunallagen.

Den 19 september i år beslutade tekniska nämnden att Västra småbåtshamnen ska avvecklas och att tekniska förvaltningen ska ansöka hos Mark- och miljödomstolen om en utrivning av hamnen.

Men Jan Larsson (SD) tycker att ärendet ska gå till kommunens högsta instans innan man fattar beslut om att ta bort småbåtshamnen.

”Jag hävdar att Tekniska nämnden överskridit sina befogenheter genom att inte låta detta mycket principiella ärende beslutas av kommunfullmäktige”, skriver han i sin begäran om laglighetsprövning hos förvaltningsrätten i Malmö.

Västra småbåtshamnen byggdes på 1970-talet som kompensation åt de fastighetsägare som haft strandtomter innan havet fylldes ut för byggandet av Västra infarten. I en vattendom från 1976 fick kommunen krav på sig att underhålla småbåtshamnen och upplåta båtplatser åt fastighetsägare längs Stavstensvägen.