Trelleborg

Så tycker Vänsterpartiet

Trelleborg Artikeln publicerades

Mats Sjölin har svarat

Mats Sjölin (V).
Foto: Tom Wall
Mats Sjölin (V).

1. Östlig eller västlig infart till hamnen?

Vi ser gärna att det skapas en attraktiv Kuststad, men inte på bekostnad av boendemiljön i de östra stadsdelarna. Kommunen måste lära sig att samarbeta och hitta en trafiklösning. Vi välkomnar att en anslutning från väster, på Trafikverkets initiativ, äntligen ska utredas.

2. Är Trelleborg otryggt i dag?

Trelleborg är generellt sätt inte otryggt, men det går att göra tryggare. Vi vill öka stödet till kvinnojouren. Vi tror också att det är viktigt att centrum blir levande genom att det byggs mer där. Genom att minska klyftorna i samhället ökar tryggheten. Vi vill öka stödet till föreningslivet.

3. Ska pensionärer få åka kollektivtrafik inom Trelleborgs kommun gratis?

Ja, vi vill införa avgiftsfri kollektivtrafik för resor inom Trelleborgs kommun för kommuninvånare som är 70 år och äldre.

4. Hur stimulerar man centrumhandeln på bästa sätt?

Det behövs fler bostäder i centrum. Vi vill ha ett miljöanpassat boende, företrädesvis med mindre hyresrätter och lokaler för caféer och restauranger.

5. Hur ska Trelleborg jobba för att dämpa klimatförändringarna?

Vi vill satsa på kollektivtrafiken, med fler Pågatågsavgångar och utökad regionbusstrafik. Vi vill också bygga ut cykelvägnätet. Kommunen bör medverka till att järnväg prioriteras före vägtrafik. Vi vill främja ekologiskt byggande för hållbarhet. Kommunen måste fullfölja arbetet med att anta miljömål.

6. Ska skatten höjas, sänkas eller vara oförändrad?

Vår utgångspunkt är att skatten ska vara oförändrad. Det har dock nu kommit signaler från förvaltningshåll om att ekonomin inte är i balans. Om en skattehöjning krävs för en bibehållen välfärd prioriterar vi välfärden.

7. Hur ska lärarbristen motverkas?

Vi vill satsa på utbildning och kompetensutveckling för kommunens personal. Resurser ska finnas för en bra friskvård. Öppenhet, delaktighet och god information är viktigt. Alla tjänster i Trelleborgs kommun ska vara heltidstjänster som en rättighet för den anställde.