Trelleborg

Många har åsikter om Centralstationen

Trelleborg Artikeln publicerades

"Trafikinfarkt", "Risker från farligt gods", "Inre ringväg", "Parkeringshus med billiga p-platser". När tiden för samrådet gick ut på måndagen hade det kommit in en hel rad synpunkter på förslaget till ny detaljplan för Centralstationen i Trelleborg

Det är en rad instanser, men även många privatpersoner, som hört av sig med åsikter under samrådet. Biltrafiken i och kring stationen och parkeringsplatserna är två ämnen som det kommit in flera synpunkter på.

Trelleborgshem var tidigt ute och varnade för risken för trafikstockningar vid Centralstationen när pågatågen börjar gå. Bolaget menade till och med att det skulle bli rena trafikinfarkten.

Enligt planen kommer antalet bussar och personbilar runt stationen öka betydligt. Hastighetsgränsen för genomfartstrafiken ska enligt förslaget sänkas med tio kilometer i timmen och ett antal upphöjda farthinder byggs.

Trafikverket menar att det kan finnas en risk med utformningen som gör att oskyddade trafikanter invaggas i falsk säkerhet. Antalet passager över väg 9 behöver hållas nere och verket poängterar även vikten av att hastigheten sänks till 40 direkt i samband med ombyggnaden av stationen.

Även Skånetrafiken har synpunkter på en del av utformningen. De upphöjningar av körbanan som föreslås ger dålig framkomlighet för bussarna, menar Skånetrafiken, som liksom Trafikverket ser faror för oskyddade trafikanter, som cyklister, i förslaget.

Företagarna i Trelleborg pekar bland annat på behovet av bra och billiga p-platser. Organisationen vill bland annat att parkeringshuset i planen ska byggas samtidigt som Centralstationen görs i ordning för pågatågen. Dessutom bör priserna vara sådan att bilisterna verkligen vill utnyttja p-huset.

Även Företagarna ser risker för en trafikpropp på Järnvägsgatan/Hamngatan. I likhet med flera andra menar Företagarna att det behövs en inre ringled som bör vara klar när stationen tas i bruk.

Räddningstjänsten menar att det kan finnas risker för väntande tågpassagerare på perrongerna vid stationen, om en olycka sker med farligt gods. Räddningstjänsten påpekar också att när Trafikverket uppdaterar sin riskanalys i samband med utbyggnaden kan det hända att bangårdens användningsätt måste begränsas. Kommunen bör titta på den frågan i förväg, tipsar räddningstjänsten om.

Region Skåne är i stort sett nöjd med planen och berömmer samordningen av de olika trafikslagen samt prioriteringen av gång- och cykeltrafiken.