Trelleborg

Luftutsläpp gör invånarna sjuka

Trelleborg Artikeln publicerades

Minskade utsläpp från bland annat hamnen skulle innebära tre till tio färre dödsfall om året.
– Det är icke förkastliga hälsovinster som kan göras, även om man idag ligger inom gränsvärdena, säger Maria Albin, docent vid Lunds universitet.

Maria Albin står tillsammans med Anna Lindgren och Kristoffer Mattisson bakom en helt ny rapport om luftföroreningar i Trelleborg.

– Detta är en komplettering av Skånes luftvårdsförbunds undersökning. Vi har kopplat värdena som den undersökningen visade till invånarna och hur de påverkas av luftföroreningarna, förklarar Maria Albin.

Enligt Skånes luftvårdsförbund är halterna av kvävedioxid och partiklar i hamnområdet nära gränsen för vad som anses vara hälsofarligt.

– Generellt ligger man inom riktvärdena, men det finns avvikelser som innebär att miljökvalitetsmålen överskrids för en liten del av invånarna i centrala Trelleborg, säger Maria Albin.

Hon menar att riktvärdena inte alltid är hälsobaserade.

– Det betyder att man skulle få en hälsovinst även om man sänker de utsläpp som är inom riktvärdena.

I rapporten har Maria Albin och hennes kollegor tittat på hur trelleborgarna upplever luftkvaliteten i kommunen. En jämförelse med boende i Landskrona, Ängelholm och Hässleholm visar att det är en hög andel här som störs av dålig luft.

– I Trelleborg är det en femtedel som påverkas, annars ligger det på ungefär en tiondel. Därför har vi tittat på vad man kan vinna i hälsa om man sänker utsläppen, säger Maria Albin.

Hon påpekar att det handlar om en grov uppskattning men att mellan tre och tio personer i kommunen skulle kunna räddas varje år.

– Om kväveoxidutsläppen generellt i hela tätorten minskas med fem mikrogram per kubikmeter luft skulle det uppskattningsvis innebära tio dödsfall färre per år. Om man istället fokuserar på de som utsätts för högst halter av kväveoxider, mer än 20 mikrogram per kubikmeter, och sänkte exponeringen med 10 mikrogram skulle det innebära tre dödsfall färre per år, säger Maria Albin.

Det senare alternativet skulle dessutom leda till att färre människor besvärades av sjukdomar som astma och KOL.

Sedan tidigare har Skånes luftvårdsförbund slagit fast att det är sjöfarten, flyget och järnvägen som står för den största delen utsläpp av kväveoxid, hela 71 procent. Andra källor är jord- och skogsbruk, vägtrafik och industrier.

– Hamnen är en väsentlig förklaring till de besvär som människor upplever, men inte hela. Man ska inte negligera andra utsläppskällor, säger Maria Albin.