Trelleborg

Domstol sätter stopp för nytt vindkraftverk

Trelleborg Artikeln publicerades

Det vindkraftverk som planeras söder om Fjärdingslöv strider mot översiktsplanen och ska inte få bygglov. Klagande grannar har nu fått rätt i mark- och miljödomstolen.

– Det är jättepositivt. Detta har hängt över oss nu i ett och ett halvt år. Det har förmörkat två jular i rad. Vi har varit lite oroliga men detta visar att det aldrig är för sent att säga sin mening, säger Anne-Lie Askelin, en av dem som protesterat mot planerna och överklagat ärendet till mark- och miljödomstolen.

I juni förra året gav samhällsbyggnadsnämnden avslag på Euolos vind AB:s ansökan om bygglov för ett 100 meter högt vindkraftverk på fastigheten Fjärdingslöv 14:4, cirka 500 meter från byn Fjärdingslöv. Nämnden ansåg att vindkraftverket skulle skada landskapsbilden och att dess placering stred mot riktlinjerna i översiktsplanen.

Men Euolos vind AB överklagade beslutet till länsstyrelsen som återvisade ärendet till kommunen för nytt beslut. Enligt länsstyrelsen var kommunens riktlinje i översiktsplanen om att inte tillåta vindkraftverk närmare samlad bebyggelse än tio gånger verkets totalhöjd inte skäl nog för att neka bygglov.

Länsstyrelsens beslut överklagades av nio grannar som bland annat menade att verket skulle komma alldeles för nära deras bostäder. De uttryckte oro för bland annat buller och för att fastigheternas värde skulle påverkas.

Nu har mark- och miljödomstolen prövat ärendet och ger både grannar och kommunen rätt. De anser att den valda platsen strider mot Trelleborgs kommuns översiktsplan och att det av praxis framgår att en aktuell och välunderbyggd översiktsplan har stor betydelse vid bedömningen av var nya vindkraftverk kan placeras. De menar också att det allmänna intresset att behålla platsen opåverkad av vindkraftverk, med hänsyn till bymiljöerna, väger tyngre än det enskilda intresset av att uppföra ett vindkraftverk.