Ledare

Nybyggandet ligger i kommunala händer

Ledare Artikeln publicerades

Försämrade lånemöjligheter från bankerna, en osäker konjunktur och utdragna processer med överklaganden. Det är några problem som byggmarknaden tampas med för tillfället.

Samtidigt ökar befolkningen i Skåne. Det behöver alltså byggas fler bostäder för att täcka upp det framtida behovet. Ytterst ansvariga för detta är faktiskt kommunerna genom sitt bostadsförsörjningsansvar. Kommunerna ska se till att utbudet av bostäder är tillräckligt stort.

Nu vill bostadsminister Stefan Attefall (KD) skärpa lagstiftningen för att få fart på byggandet. Framför allt är det i landets storstadsregioner som byggandet måste öka. Men det är inte bara fler lyftkranar som måste till. Det behövs en mångfald av boendeformer, framför allt saknas det bra bostadsalternativ för unga människor. Här kan kommunerna spela viktig roll genom sina bostadsbolag.

Landets kommuner har även plan- och byggmonopol, det vill säga att de har ensamrätt att bestämma var nya bostäder får byggas och var ny industrimark ska anläggas. Detta gäller så klart under förutsättning att man följer gällande regler och lagar.

För många skånska kommunerfinns det specifika utmaningar. Här finns det mycket åkermark av högsta kvalitet nära befintliga stadsmiljöer. Från Länsstyrelsen vill man se mer förtätning i städerna där det är möjligt. Det handlar både om att bebygga tomma ytor och att bygga på höjden. Inte sällan krockar detta med de närboendes intresse. Färdiga byggplaner överklagas – och drar ut på tiden. Det är ett stort problem.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gjort en granskning av länsstyrelsernas och domstolarnas handläggningstider och trenden är tydlig, det tar allt längre tid. Till exempel måste en kommun lämna besked på ett bygglov inom tio veckor. Överklagas ett bygglov finns inte motsvarande krav på länsstyrelserna eller domstolarna.

Att man kan överklaga är viktigt för rättssäkerheten. Men lika viktigt för alla parter är också att ärendena tar rimligt lång tid att avgöra. Så är det inte idag.

En skärpning av lagstiftningenlöser i sig inte bostadsbristen i Sverige. Däremot är det viktigt att betona kommunernas viktiga roll för att stimulera nybyggandet. Det tar tid att ta fram detaljplaner och det måste kommunerna ha beredskap för.

Förutsättningarna för byggandet förändras ständigt, men vi vet att det finns ett ökat behov av nya bostäder. Det är något som både kommunerna och byggföretagen måste ta fasta på.