Insändare

Lagstadgad skyldighet?

Insändare
Foto:

Åke Persson hade en intressant insändare i TA (den 10 april).

I allt väsentligt instämmer jag i hans uppfattning. Vad folk måste fråga sig är om det verkligen är ägaren till en fastighet uppförd på lagfart, tomrätt, bostads eller lägenhetsarrende har lagstadgad skyldighet att underhålla mark utanför tomten, som är upplåten för allmänheten det vill säga trottoar/gång- och cykelbana eller till och med väg som nyttjas av allmänheten. Den debatt som varit och där någon i kommunen hänvisat till en regel från 1981 där ägaren har skyldighet underhålla bland annat snöskottning med mera som rimligtvis måste åliga ägaren det vill säga kommunen eller i vissa fall staten. Att ålägga en fastighetsägare detta kan rimligtvis inte ha stöd i grundlagen, men därest så är fallet kan detta få helt orimliga konsekvenser för vederbörande.

Har kommunen stöd i grundlagen, att ålägga vederbörande detta underhållsansvar är det säkert många med mig som kräver uppriktigt svar på och finns något prejudicerande fall som kan åberopas? Måhända kan vår kommunjurist, som en logisk konsekvens av beslutet från 1981, ge en konkret vägledning var i grundlagen och vilken lagparagraf detta kan relateras till.

Vi är många som med intresse emotser ett konkret svar på detta.

För övrigt frågar sig många av vilken anledning samtliga träd blivit nedsågade på Bryggaregatan?