Insändare

Inga positiva nyheter om Trelleborgs framtid

Insändare Artikeln publicerades

Som en julklapp presenterar kommunen en reviderad översiktsplan, en framtidsplan 2025 för Trelleborgs stad.

Det som har ändrats är att ”horisonten” flyttats närmare, från 2030 till 2025, och att hamninfarten indelats i etapp 1 som ska genomföras omgående och etapp 2 som skjuts på framtiden.

Under redovisning av samrådet sägs det att många ställer sig bakom översiktsplanens övergripande drag. Kritiska synpunkter om den östliga infarten viftas bort med hänvisning till att kommunstyrelsen fattat beslut om detta under hösten 2013. Trots alla klagomål och debatter och insändare i tidningar ska alltså inga andra alternativ prövas.

Det råder politisk enighet i detta ämne och det är lätt förståeligt när många toppolitiker också sitter i hamnstyrelsen, när kommunen och därmed alla kommuninvånare har blivet borgenär för hamnen. Ett mycket olyckligt faktum. Om hamnen har satsat för högt så bjuds vi alla till kassan.

Tidigare var hamnen helt skild från staden. Hamnen skötte helt och hållet sina affärer och planering själv. Men nu när hamnen har storstilade planer för en som alltid osäker framtid ska staden hjälpa till med en ny tillfart. De ekonomiska konsekvenserna är oöverskådliga. Varifrån ska dessa pengar tas?

Oaktat vad länsstyrelsen och statliga myndigheter säger ska hamnen och kommunen har sin vilja fram. Först kräver man att Vägverket bygger motorvägen fram till Maglarpsrondellen. Ska östra hamninfarten anslutas norrom Skegrie har 4 km byggts i onödan.

Den reviderade framtidsplanen visar en ringvägskorridor etapp 1 från den nya hamnen till Norra infarten. Korridoren ligger till stor del jämsides med järnvägen. På vilken sida av järnvägen ringvägen ska ligga har inte redovisats. Att inte tydligt visa hur ringvägen ska anslutas till E6 och befintlig motorväg är en stor svaghet i planen. Som jag kan tolka planen ska ringvägen i etapp 1 anslutas till västra ringvägen och sedan ledas på Hedvägen till Maglarpsrondellen. Varför inte talar klarspråk? Är det igen ett sätt att planera och bygga utan en slutlig lösning. Ringvägen blir sannolik en väg i motorvägsklass. E6 ska som hittills, om än i ny sträckning gå till hamnen. Det blir synd om alla som bor och har byggt sig en villa på Knäckekärr, Högalid, Västervång, Vannhög och Prästahejdan. Inte att glömma vad hamntillfarten ställer till för dem som bor på öster, Östra Jär, Österlid och det nya villaområdet norrom Dalabadet. Alla ska bli granne till en ”motorväg”.

Enligt uppgifter från Malmö stad finns stora risker om man bor nära ringvägar eller hårdtrafikerade stadsgator för kroniska sjukdomar som astma, eksem och lungsjukdomen kol. Även detta får beaktas.

Enligt händelsesambandet, jag kallar det tidsplan, ska ringvägen etapp 1, truckcenter och den Östra hamninfarten vara klara 2019. Hur ska detta gå till?

Den reviderade framtidsplanen för Trelleborg visar att slingan, ringvägen lika med E6 runt Trelleborg dras åt hårdare. Det känns som staden kommer att kvävas av lastbilkaravanerna som skall till hamnen. Ringvägen blir också stadsgränsen och barriären mot Söderslätt. Vill vi det?

Alternativet att lägga tillfarten i tunnel har de vise männen från hamnen kategoriskt avvisat. Trafiktunnlar har byggts under Malmö, Öresund och Engelska kanalen. Tekniskt alltså helt möjligt. En tunnel av 2,5 km längd från Västra korset till nya hamnens mitt ska då jämföras med 10 km motorväg som fördyras med många broar och viadukter och alla marklösen. För en sådan miljövänlig tunnellösning kan säkert bidrag fås från länet, staten och kanske EU. Och staden får den önskade kontakten med hamnen och havet.

Att hamnen har en dominerande och betydelsefull roll i staden kan inte förnekas. En tydlig kuststad behöver en hamn. Men ska framgångshamnen växa ohämmat, bli ”porten till Europa” för hela Sverige blir den för dominerande för lilla Trelleborg. Översiktsplanen har som strategiskt inriktningsmål att Trelleborg stad upplevs som en trygg och attraktiv plats att leva och bo i med hög livskvalitet. Detta mål är svårt att uppnå när hamnens dominans blir för stor.

Den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 har i sista stund kompletterats med ”de viktigaste parametrarna”. De är kvalitet, gestaltning, ekonomi och en kompetent projektorganisation. Dit hör också en lämplig genomförandestrategi.

Som tur byggs en ringväg runt Trelleborg inte på en dag. Så går hoppet till en ny politikerkår efter valet, som mera framsynt och kunnigt kan hitta en bra lösning i samråd med överordnade myndigheter och stadens befolkning och inte endast går hamnens ärenden.