Debatt

Trelleborgs räddningsplan för vår känsliga Östersjömiljö

Debatt Artikeln publicerades
Sveriges sydkust är den enda kvarvarande friska kuststräckan på Östersjöns svenska sida.
Foto: Tomas Nyberg
Sveriges sydkust är den enda kvarvarande friska kuststräckan på Östersjöns svenska sida.

Sveriges sydkust är den enda kvarvarande friska kuststräckan på Östersjöns svenska sida.

Trelleborg har fortfarande gröna ålgräsängar och en marin miljö med en väl fungerande reproduktion av torsk, flatfisk och lax. De ständiga havsströmmarna med riktningsväxlingar mellan utloppen och sydkusten är en av orsakerna till att vi varje vecka kan njuta av ett välfungerande kustfiske med god fångst av färsk matfisk, som är helt frisk och fortsätter att reproduceras och växa i full skala. I Hanöbukten och norrut är nu Östersjön däremot så övergödd och så utfiskad att den svenska fiskeflottan har tvingats ut ur Östersjön för att kunna fortsätta existera.

Men för att vår känsliga Östersjö skall hinna räddas krävs att vi kustkommuner, Vellinge, Trelleborg, Skurup och Ystad, som äger den allra sista spillran, nu omgående får full support i vårt räddningsarbete från våra regeringsföreträdare och av de direkt tillsammans med oss ansvariga kontrollmyndigheterna Naturvårdsverket, Havs-och vattenmyndigheten, länsstyrelsen i Skåne och Region Skånes miljönämnd.

Kustkommunen Trelleborg genomför ett omfattande miljöskyddsarbete tillsammans med vår industrihamn, som i dag är Östersjöns i särklass största färjehamn. Vi har tagit initiativ till att genom storskaliga strategiskt viktiga interregprojekt, det vill säga ett Europeiskt territoriellt samarbete, samla alla större Östersjöhamnar i med oss gemensamma ansträngningar att minska den totala övergödningen och utsläppen i hela södra Östersjön, och har därutöver tillsammans med våra redare genomfört omfattande ytterligare utsläppsreducerande miljöåtgärder.

Våra lantbrukare har, samtidigt som EON valde att flytta över alla sina svenska biogasintressen till dansk sida, byggt Sveriges och Nordens i särklass största biometanproduktionsanläggning, som ger oss möjlighet att försörja hela vår kommunala nyttotrafik med helt förnybara biobränslen.

Vår hamn är nu hela Nordens främsta industriella energimotor. Sjötransporterna i vår industrihamn är tiofalt miljöeffektivare än alla landtransporter per tonkilometer.

Vi har samtidigt byggt ett omfattande biogascenter för utbildningar av biogasproducenter och biogasanvändare. Denna unika utbildningsanläggning har hittills besökts av mer än 8 000 besökare.

Vi har, med stöd från HELCOM, Nordiska Investeringsfonden och EU, försett alla våra kajer med pumpanordningar för grå- och svartvatten, och alla färjor som trafikerar vår hamn har avtalats att frivilligt inte släppa ut sådant vatten alls i vår känsliga Östersjö.

Det gäller nu att genomföra vår räddningsplan för vår känsliga Östersjömiljö. Vi behöver från och med sommaren 2019 och därefter under det närmaste decenniet kontinuerligt veckovis fånga upp all tång och allt sjögräs som samlas längs våra stränder och i vår strandzon, avtala med biogasanläggningens nuvarande ägare GASUM om att i sin biogasanläggning i Jordberga ta emot och omvandla dessa grönmassor till biogas till våra kommuners och Skånetrafikens fordon, och att sprida de resulterande naturgödselresterna på våra lantbrukares åkrar. Med aktiv insats från alla berörda håll kan ett paradigmskifte åstadkommas för Sveriges sydligaste kustområde, som räddar och bevarar vår och Sveriges sydkuststräckas marina miljö och räddar all marin återväxt.

Vår kommun har med stöd från Nordiska utvecklingsfonden under 2015-2018 för NEFCO och för EU-kommissionärerna i Bryssel fullt ut bevisat att våra kretsloppslösningar i vår lantbrukssektor och inom vår kusttrafik fungerar.

Det är nu dags för våra regeringsföreträdare och myndigheter att bejaka vår räddningsplan och att föreslå att vår räddningsplan också introduceras inom övriga HELCOM-länder.

Sten Björk (S)