Debatt

Trelleborg i ett internationellt miljöperspektiv

Debatt Artikeln publicerades

Trelleborgs kommun och hamn har 2014-2019 tagit fram helhetslösningar som slutar övergöda Östersjön och åstadkommer ren luft, mark och vatten inom vår kustzon genom ett antal fullskaliga miljöåtgärder.

Viktiga byggelement i denna helhetslösning är skapandet av ett storskaligt kretsloppssystem i vår lantbrukssektor och byggandet av Sveriges hittills största biometanproduktionsanläggning i Jordberga.

Vår kommun har med stöd från Havs- och vattenmyndigheten, Nordiska investeringsfonden och NEFCO skapat ett antal storskaliga tekniska lösningar som tillsammans ger mycket stora utsläppsreduceringar av kväve, fosfor och partiklar till vår kustzon i Östersjön. Insatserna blir med alla delar fullt utbyggda tillsammans helhetslösning som leder till ett paradigmskifte, så att vi från och med 2020 kan rena och rädda Östersjöns sista levande marina miljö inom hela Sveriges sydkust, och hela dess flora, fauna och biodiversitet. Det gör det möjligt att till sist börja göra hela Baltic Sea Region friskare.

Vår hamns alla färjelägen, för gästande fartyg och våra egna färjor mellan Sverige-Polen och Sverige-Tyskland, har nu försetts med mottagningsstationer för alla fartygens grå- och svartvatten. Anläggningarna tar hand om allt sådant vatten från alla färjor som angör Trelleborg. I stället för att färjorna pumpar ut smutsvattnet i Östersjön så fort de lämnar kaj, behåller de det under alla resor mellan vår hamn och mothamnarna i Tyskland och Polen. I vår kommunala avloppsreningsanläggning omvandlas sedan allt detta grå- och svartvatten till biogas och handelsgödsel som sedan läggs ut på våra åkrar. Biogasen magasineras i en gasklocka och värmer upp vårt största avloppsreningsverk.

Vår hamn tillämpar No Special Fee, och ilandförandet och omvandlingen av grå- och svartvatten till biogas och naturgödsel är oerhört viktiga miljö incitament.

Våra färjor har av sina redare och vår hamn försetts med landström, så att de vid kaj stoppar alla maskiner ombord och ligger tysta, med helt ren landström i stället. Vi har Sveriges i särklass renaste hamn i dag. Hamnen har nu försetts med små vindkraftverk, som producerar el till färjorna och till nyanlagda storskaliga utjämningsdammar för dagvattenflöden i hamnen och vår centralort. Dessa storskaliga dammar, placerade inne i vår hamn, magasinerar dagvattnet vid regn, och magasinerar kväve och fosfor som fälls ut och sedimenteras upp till 80-90 procent, för att sedan återföras till våra lantbrukares åkrar.

Vår kommun består till 85 procent av jordbruksmark. Lantbrukarna är vår största yrkesgrupp i Trelleborg. Hamnen är i dag den näst största industrisektorn här. Symbiosen med våra lantbrukare och vår personal i och runt hamnen, med sin omfattande logistik, är vår bas för det miljöframgångsrecept vi nu har byggt upp och vill fortsätta att vidareutveckla och också exportera till oss omgivande Östersjöländer. Omfattningen av våra miljöförbättringsverksamheter är nu så stor att den har väckt berättigat internationellt intresse och stöd.

Vårt miljöarbete följs av HELCOMS och EU politiska ledningar, som besöker oss årligen, och vi vill att våra medlemsländers hamnar att liksom vår hamn helt skall sluta nersmutsningen av Östersjön från sjötransportsektorn innan det blir för sent för en återställning av vår känsliga Östersjö.

Vår fullskalelösning för omvandling av alger och tång till naturgödsel och biogas har till etappmål att kunna rädda Östersjöns sista fortfarande friska kuststräcka, omfattade Sveriges sydkustområde, från Östersjöutloppet i väster till Ystad i öster, innan det är för sent.

Vår kommun är den hittills enda kommunen i Europa som nu producerar avsevärt mycket mer grön biogasenergi än vårt eget samhälle förbrukar. Våra sydkustkommuner medverkar nu mångdimensionellt till att vända utvecklingen här så att vi redan i dag klarar de långsiktiga klimat- och utsläppsmålen som vi vill att hela vårt land skall uppnå i vår tid.

Det är nu dags för berörda parter att verkställa planeringen av vår uppsamling i full skala av algerna, tången och strandängsmassorna som fyller våra stränder denna sommar, i alla fyra sydkustkommunerna, inför årets badsommar. All teknik som behövs finns färdigutvecklad, och Jordbergaanläggningen klarar att ta hand om alla de färska algerna och omvandla dem till naturgas och naturgödsel.

Sten Björk (S)