Debatt

Sveriges viktigaste jobb måste löna sig

Debatt Artikeln publicerades

Vision har i de pågående centrala förhandlingarna med Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterat konstruktiva förslag som utvecklar vårt lönesystem och ger varje medlem större inflytande över sin lön och sin löneutveckling.

SKL vill istället öka inflytandet hos de lokala arbetsgivarna.

Den lokala lönebildningen behöver utvecklas för att fungera bättre än den gör idag. Visions förslag leder till en tydligare löneprocess och att varje anställd förstår på vilka grunder lönen sätts och vad man kan göra för att förbättra den.

SKL har hittillsvarit ointresserade av att diskutera våra idéer och har istället presenterat ett sifferlöst förslag. Ett sådant innebär att arbetsgivarens inflytande över lönesättningen ökar. Det kan vi inte acceptera. För att våra medlemmar ska ha reella möjligheter till löne­ökningar krävs en siffra i det centrala avtalet.

Siffran är också viktig för att komma åt de strukturella löneskillnaderna. I kommuner och landsting – där det jobbar flest kvinnor – tjänar alla, både kvinnor och män, mindre jämfört med en sektor, där det jobbar flest män. Det handlar inte om offentlig verksamhet kontra privat, utan mansdominerat kontra kvinnodominerat. Och det bottnar i ett synsätt och en värdering av kvinnligt och manligt arbete som präglar samhället – och arbetsmarknaden.

För att kunna få bort dessa löneskillnader behöver vi i kommuner och landsting tillåtas en löneökningstakt som är högre än industrinormen under ett antal år. Därför har Vision yrkat på 3,6 procent i det nya avtalet.

Att kommuner, landsting och regioner kan erbjuda konkurrenskraftiga löner och villkor är inte bara viktigt för våra medlemmar, det har även betydelse för kvaliteten i välfärden här i Trelleborgs, Svedala och Vellinge kommuner. Det handlar om kvaliteten i allt från äldreomsorg och socialtjänst till fjärrvärme, vatten­försörjning och bredband. För att upprätthålla en god kvalitet behöver vår sektor rekrytera den mest kompetenta arbetskraften.

Frågan är omunga akademiker kommer att vilja jobba i en sektor där arbetsgivarna har en gammaldags syn på manligt och kvinnligt arbete. Vad gör ni arbetsgivare i Trelleborg, Svedala och Vellinge kommuner för att vara attraktiva arbetsgivare som kan rekrytera unga akademiker de kommande åren?

Kenneth Johansson

ordförande Vision avd 007

Kyllike Engström

vice ordförande Vision avd 007