Debatt

Politikeransvar kräver mod

Catharina Blixen-Finecke (M), gruppledare för de borgerliga i socialnämnden Gustaf Centervall (L) ledamot i socialnämnden ,
Ett av förslagen som den borgerliga gruppen lagt gäller läkemedelhantering inom äldreomsorgen.
Foto:Fredrik Sandberg/TT
Ett av förslagen som den borgerliga gruppen lagt gäller läkemedelhantering inom äldreomsorgen.

Svar till Lennart Höckert (S) Socialnämndens ordförande (den 5 oktober).

Det var med en viss förvåning vi i den borgerliga gruppen läste Lennart Höckerts (S) debattinlägg i Trelleborgs Allehanda. Antingen har Lennart Höckert inte förstått hur politik bedrivs eller vill han inte förstå.

Vår utgångspunkt i den borgerliga gruppen har hela tiden varit att bedriva en konstruktiv politik med förtecken - medborgare/brukare i centrum.

Därför har vi lagt ett antal förslag utifrån dessa kriterier till exempel:

Handlingsplan mot fallolyckor: fallolyckor medför stort lidande för den enskilde och stora kostnader för samhället.

Handlingsplan för läkemedelshanteringen inom äldreomsorgen: dels vid glömska dels vid läkemedelsgenomgångar då många äldre äter läkemedel som motverkar varandra och som kan skapa yrsel.

Dessa frågor drev vi under ett år och till slut fick vi resultat. Vidare står vi inför stora utmaningar när det gäller personaltillgången inom vård och omsorg. Den borgerliga gruppen har lagt förslag på att man inför praktikplatser för nyanlända som ett integrationsprojekt samt ökar samarbetet med bildningsnämnden och Vård- och omsorgscollege.

Vidare har vi föreslagit en utredning rörande LOV inom äldreomsorgen för att öka tillgången och takten på byggande av äldreboende, då antal äldre kommer att öka de närmaste åren. Vi har också drivit att man uppdrar till servicenämnden att utreda möjligheten att upphandla en totalentreprenad av hälsohuset det vill säga både byggnation och drift för att få ett ekonomiskt jämförbart underlag.

I alla frågor som rör brukarna har vi yrkat på att det görs brukarundersökningar för att efterhöra vad man efterfrågar – till exempel inom daglig verksamhet och måltider. Då vi vet att det förekommer ett enormt matsvinn som både är ekonomiskt och moraliskt förkastligt.

Det övergripande ekonomiska ansvaret har alltid den styrande majoriteten och Lennart Höckerts förklaring om det lokala kollektivavtalet stämmer inte med brukarperspektivet. Detta avtal ingicks i början av 1990-talet i samband med Ädelreformen, många kommuner har för länge sedan sagt upp dessa avtal.

I praktiken innebär det att vissa anställda får arbeta mindre tid för samma lön som andra som går på det nationella kollektivavtalet. Detta påverkar brukarna som då måste träffa fler vårdgivare under dagen. Detta anser vi inte är rimligt.

När det gäller att överföra resterande 20 procent inom personligassistans till annan vårdgivare inskränker inte det på valfriheten för brukarna då man kan välja mellan olika utförare.

Med bara dessa två åtgärder skulle vi sänka underskottet rejält, att vara ansvarig politiker Lennart Höckert (S) kräver också mod!