Debatt

Östlig infart olämplig för staten och Trelleborg

Debatt Artikeln publicerades
Söderslättspartiet skriver ett öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth som besökte Trelleborgs hamn den 3 maj.
Foto: Tomas Nyberg
Söderslättspartiet skriver ett öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth som besökte Trelleborgs hamn den 3 maj.

Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Med detta brev önskar vi komplettera den ”officiella” bilden från styrande partier i en ödesfråga för kommunen och en stor del av invånarna. Frågan hanteras inte på ministernivå så detta är tilläggsinformation och närmast riktad till Trafikverket och andra berörda myndigheter.

Trelleborgs ”officiella” förslag är östlig hamntillfart med ringväg.

En dyr lösning då vägen måste ha nära motorvägsstandard med planskilda korsningar för att hantera trafikmängden av tunga fordon.

Olämpligt för staten och Trelleborg:

- Längre väg till hamnen.

- Ger trafikfarlig smittrafik på väg 108 mot Lund.

- Tar jordbruksmark i 10+klass.

- Barriär mellan stad och landsbygd.

- Går genom strandskyddad äldre bebyggelse och även nära annan bebyggelse.

- Kraftig miljöstörning.

- Köbildning och konflikt med lokaltrafik.

Trafikverkets utredning: Det ”officiella” Trelleborg är mycket negativt i media och i ett yttrande till Trafikverket om förslaget. Man har till och med talat om att stänga Trelleborgs hamn.

Vi anser att västlig infart kan behållas men förbättras etappvis med rimliga investeringar. Söderslättspartiet har länge föreslagit att i stället för att låta trafiken gå längs kusten kan man göra en lösning genom Trelleborgs västra industriområde och kombinera med incheckningsfunktion. En planskild korsning mellan E6 och väg 9 ger inga stopp vid rött ljus för den tunga hamntrafiken.

Trafikverket kan ha rätt i att inte göra tunga investeringar på kort sikt. Nuvarande situation med lastbilstransport långt upp i landet från Sveriges sydligaste stad är en stor belastning för vägnätet och miljön. Det vore en fördel om båttransport av gods styrs närmare destinationer som Malmö, Göteborg, Oslo och Gävle. Det diskuteras ökad transport med järnväg. Konventionell transport på godsvagnar minskar, endast ett rederi har färjor med spår. I stället går man över till ”intermodal” järnvägstrafik. Containers och kombitrailers lyfts av järnvägen och går på egna hjul till färjorna. Stora områden inom rangerbangårdens kan frigöras, en kortare väg till färjorna kan ordnas. Hamntrafikens korsning av järnväg går att lösa i plan. I en relativt nära framtid kommer också fast förbindelse över Fehmarn belt.

Det finns redan en framtidsbild av minskad trafik i ett fossilfritt samhälle, som kan förändra situationen med tusentals bullrande dieselfordon. Men om Trelleborgs hamns nuvarande prognoser (som vi bedömer som optimistiska) kring mängden lastbilar håller i sig, så kan man i så fall ha en beredskap att komplettera befintlig västlig hamntillfart med en tyngre investering av den typ som i dag byggs i centrala Göteborg. Vägbanan sänks där ner och förses med en överdäckning. Trafiken blir dold och tunneltaket kan bebyggas.

Finansieringsmodell: Det är rimligt att svensk export/import får stå för för en förbättrad västlig hamninfart genom vägtull, som tillämpas på andra platser vid speciella broar eller tunnlar (till exempel Motala, Sundsvall och Göteborg).

Fördel för staten och Trelleborg:

- Finansieringsfördelar.

- Fler bostäder.

- Avsevärt förbättrad miljö i centrum med en överbyggd hamntillfart

- Eliminerad barriär till en ”Sjöstad”.

- Minskad störning för lokaltrafiken.

- Kan bli skydd mot havsnivåhöjning (stora delar av Trelleborg ligger inom kritisk nivå).

- Ger attraktiv central, havsnära bostadsyta, ett förslag att anlägga väg på hamnbassängs botten kan ge upp till 100 000 m2 ny yta.

Vi hoppas våra synpunkter beaktas och vi vill naturligtvis med våra tankegångar bidra på ett konstruktivt och inkluderande sätt.

Anders Ahvander

ordförande

Christian Ottergren

infrastrukturfrågor

för Söderslättspartiet (fjärde största parti i Trelleborg)