Debatt

Ökad tillväxt med biogas

Debatt Artikeln publicerades

Sverige har mycket goda förutsättningar att bli ledande inom biogasområdet och i Skåne finns flera faktorer som kan göra oss till en av de ledande regionerna i landet. Det skriver två regionpolitiker.

Den finns stor potential för biogas i Skåne. Det visar en färsk rapport som Region Skåne tagit fram. Till år 2020 kan över 3 300 arbetstillfällen skapas och den regionala tillväxten öka med 6,6 miljarder kronor genom satsningar inom biogasområdet

Rapporten visar att satsningar inom biogasområdet kan skapa exportmöjligheter och en rad positiva effekter till följd av användningen. Den största nyttan är minskningen av koldi­oxidutsläpp, som värderas till närmare en miljard kronor.

Skåne har ett ambitiöst mål om 3 TWh från biogas år 2020. För att nå dit har Skånes biogasaktörer och organisationer tagit fram Skånes färdplan för biogas. Färdplanen är en gemensam kraftsamling för att driva fram utvecklingen. Satsningarna kan ge stor samhällsnytta genom ökad sysselsättning, nya före­tag, positiva miljöeffekter, investeringar och ökad tillväxt i Skåne och Sverige. Men det förutsätter långsiktiga nationella regler och kraftfulla styrmedel för biogasen. De långsiktigt hållbara alternativen måste vara mer lönsamma än de kortsiktigt ohållbara.

Det händer väldigt mycket inom biogasområdet i Skåne. Det planeras, projekteras och byggs anläggningar i hela länet. I Skåne som är ett av landets pilotlän för grön energi är engagemanget för biogas stort. 2011 uppgick den skånska produktionen till 315 GWh vilket kan driva 30 000 genomsnittliga svenska bilar. Potentialen i Skåne på 3 TWh skulle kunna driva 300 000 bilar. Men vi vill göra ännu mer.

För att nå de nationella klimat- och energipolitiska målen och påskynda energiomställningen krävs en kraftsamling från samhällets alla aktörer. Det regionala klimat- och miljöarbetet är avgörande för att vi ska nå ända fram. I det regionala arbetet i Skåne har biogasen en viktig roll både som drivmedel till fordon men även som energi till uppvärmning och el.

Sverige har mycket goda förutsättningar att bli ledande inom biogasområdet och i Skåne finns flera nyckelfaktorer som kan göra oss till en av de ledande regionerna i landet. I Skåne finns resurser i form av stora mängder restprodukter från lantbruket och livsmedelsavfall, väl utbyggd kollektivtrafik med höga ambitioner inom miljöområdet, forskningskapacitet, starka näringslivsaktörer och goda möjligheter för en effektiv distribution. Tack vara den höga befolkningstätheten och det nationella gasnätets sträckning genom länet är möjligheterna goda för en effektiv användning av biogas.

För att vi ska kunna utnyttja potentialen för biogas önskar vi klara politiska signaler och stöd från regeringen. Annars riskerar vi att gå miste om många nya arbetstillfällen, ökad tillväxt och möjligheten att kraftigt minska koldioxidutsläppen. Ur ett europeiskt perspektiv har flera länder nu hämtat in det försprång Sverige hade på biogasområdet.  I Tyskland och Danmark tycks det nationella politiska engagemanget för biogas vara betydligt mer positivt.

Vi tar vårt ansvar i Skåne, men vi klarar inte av den här utmaningen helt på egen hand. 

Pontus Lindberg (M)

regionråd i Region Skåne

Monika Ekström (MP)

regionråd i Region Skåne