Debatt

Mycket har gjorts men mer måste göras

Debatt Artikeln publicerades

Alliansregeringens utgångspunkter för politiken är tydlig, alla jobb behövs. Ingen skall behöva lämnas i de passiva system som rådde under Socialdemokraternas regeringar.

Genom arbete kommer förutom tryggad ekonomi även gemenskap, trygghet och känslan av att vara behövd.

Målet för regeringens politik är full sysselsättning. Vi skall dock komma ihåg att mellan 2006 och 2011 har sysselsättningen ökat med drygt 200 000, trots finans- och skuldkriser. Eftersom vi bedömer det ekonomiska läget mer stabilt än på länge så kommer vi inte att behöva sätta in några kriståtgärder. Regeringens ambition inför höstens budgetproposition är att kunna använda det begränsade reformutrymmet till att öka åtgärderna som motverkar att arbetslösheten biter sig kvar, till att säkra en stabil och bred återhämtning och till reformer för en varaktigt ökad sysselsättning, förbättrad ekonomisk standard för utsatta grupper och stärkt välfärd.

Åtgärder för att minska arbetslösheten för utrikes födda och unga är just nu en mycket viktig fråga. Vi har redan vidtagit ett antal åtgärder för att minska arbetslösheten bland unga. En sådan åtgärd är den sänkta arbetsgivaravgiften för unga i syfte att öka arbetskraftsefterfrågan men också för att kompensera för de relativt höga ingångslönerna. Nu prövas också en ny anställningsform, det så kallade lärlingsprovanställningarna för ungdomar yngre än 23 år. Vid årsskiftet sänkte vi också restaurangmomsen. Detta har bidragit till att både unga och utrikes födda har fått jobb, sitt kanske allra första jobb.

För utrikes födda skapade regeringen december 2010 en etableringsreform som hade till syfte att underlätta för de utrikes födda att snabbare komma in på arbetsmarknaden. Regeringen överväger att komplettera etableringsreformen med exempelvis ökade möjligheter till praktik.

Vi vet att vi måste göra mer för att möjliggöra för dem som kommer hit från andra länder att vidareutbilda sig men också för de unga som av olika skäl saknar fullständiga betyg. Vi vet också att språket är ett viktigt incitament för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Även på utbildningsområdet har och gör regeringen flera olika satsningar. Folkhögskolesatsningen är en insats som vänder sig till ungdomar som saknar fullständiga betyg. Vi har också möjliggjort för åldersgruppen 20 till 24 år som saknar fullständiga betyg att få ta del av den högre bidragsnivån i studiemedlet under förutsättning att studierna påbörjades under 2011 eller 2012. I arbetet med arbetslösheten är det viktigt att komma ihåg att det inte finns några homogena grupper utan att det krävs en mängd olika lösningar för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.

Vi får inte glömma att mycket har blivit bättre under den alliansregeringen men det finns mycket kvar att göra.

Gunilla Nordgren (M)

riksdagsledamot i södra Skåne

ledamot i socialförsäkringsutskottet