Debatt

Lyft debatten till rätt nivå

Debatt Artikeln publicerades

Låt mig uttrycka förvåning över att den politiska ledningen både igår och idag ser det vara kommunens skyldighet att erbjuda hela Sverige en komplett infrastruktur oavsett vilka kostnader och risker detta innebär för Trelleborg. Det skriver Bengt Jönsson, tidigare chef för ASG och Swedcarrier.

Efter att ha följt den lokala debatten om hamnens framtid, vägförsörjningen i och kring Trelleborg samt de i detta sammanhang helt överskuggande miljöfrågorna känns det angeläget att försöka lyfta debatten från det lokala planet till att hamna där den rätteligen hör hemma nämligen på högsta möjliga nationella och internationella nivå.

Jag representerar inget politiskt parti utan är en trogen och enkel skattebetalare i kommunen men i takt med tilltagande ålder ökar intresset alltmer för den framtida utvecklingen av transporterna inom och genom kommunen och för de både hälsomässiga och övriga miljömässiga konsekvenser felaktiga beslut kan innebära. Av dessa skäl vill jag göra en del reflektioner som får stå för min egen del men som förhoppningsvis kan leda debatten in i nya och mera handfasta banor till gagn för alla oss trelleborgare.

Låt mig inledningsvis uttrycka förvåning över att den politiska ledningen både igår och idag ser det vara kommunens skyldighet att erbjuda hela Sverige en komplett infrastruktur oavsett vilka kostnader och risker detta innebär för Trelleborg. Detta kan knappast vara våra politikers uppgift utan de bör enligt min uppfattning svara för att på bästa sätt hushålla med våra skattemedel och säkerställa en hälsosam miljö för oss och kommande generationer. Tanken på att beslut om Sveriges transportekonomiska framtid skulle tas i Trelleborgs kommunfullmäktige är svindlande.

Det som hittills skett i Trelleborgs hamn är ett dåligt exempel på vad som kan ske om planering och utveckling får ske utan styrning. Vi har under flera år haft en bolagsledning som av allt att döma haft som mål att optimera godsflödet till och från Trelleborg. Vilken roll styrelsen haft i sammanhanget är oklart för mig men så mycket verkar i alla fall klart att lönsamhet och avkastning liksom kalkyler för framtida satsningar lämnar mycket i övrigt att önska. I stället för den hamn som de flesta med mig en gång hållit av och varit stolta över har vi idag en enda skräpig uppställningsplats som dessutom är stängd för allmänheten.

Det som är än mer anmärkningsvärt är den konkurrens som sker mellan hamnarna i Skåne och delvis Blekinge. Kommunerna bjuder över varandra och alla vill investera i allt bara för att konkurrenterna gör det. Behov och kostnader kommer i andra hand. I slutänden är våra skattepengar i riskzonen. Affärsmässigheten lyser med sin frånvaro.

Vad kan nu göras åt situationen så att satsningarna får en rimlig omfattning och vi får behålla en hamn som vi åter kan hålla av och vara stolta över och en utveckling som även tar hänsyn till vårt eget välmående? Det är här jag kommer tillbaks till den nationella och internationella helhetssynen.

Låt regering och riksdag ta fram riktlinjer för hur landets framtida transportförsörjning ska se ut för att tillgodose industrins behov och samtidigt minimera utsläppen från i första hand landsvägstrafiken. Styr finska och norska bilar från Trelleborg till direktfärjor från kontinenten till respektive land. Godset till den svenska öst- och västkusten styrs till direktfärjor med maximal transportsträcka till sjöss i kombination med krav på rederiernas utsläpp. Med en sådan styrning skulle vi få ner volymerna i Trelleborg till nivåer som inte kommer att ställa krav på nya investeringar utan tvärtom kan öppna möjligheter för alternativ användning av dag­ens hamnområde.

Att diskutera omläggning från landsväg till järnväg är lika verklighetsfrämmande idag som det varit under flera årtionden. Landsvägstrafiken i olika former kommer att vara överlägsen så länge järnvägens möjlighet att lämna den tidspassning som industrin kräver är i stort sett obefintlig.

Däremot kan industrin behöva göra viss anpassning av sin produktionsplanering till nya färjeförbindelser men detta är en rimlig insats för att förbättra allas vår miljö. Arbetet med en sådan plan bör i första hand förankras i närings- och miljödepartementen men en koppling till EU för samordning på båda sidor om Östersjön är naturlig.

Sverige skulle kunna få en unik möjlighet att driva detta projekt som kan få konsekvenser långt utanför våra egna gränser. Vi har redan visat ambition och framkomliga vägar i andra miljöfrågor. Först när en sådan kartläggning och utredning är gjord kan man enligt min mening besluta om lokala åtgärder i Trelleborg och andra kommuner.

Detta är ett försök att lyfta debatten från Trelleborgs horisont till en ny nivå. Jag tycker likväl det kunde vara intressant att via Trelleborgs Allehanda delge mina tankar och synpunkter med hänsyn till den aktualitet framtidsfrågorna har i min hemkommun.

Bengt Jönsson

tidigare koncernchef för ASG AB och vd i AB Swedcarrier

Trelleborg