Debatt

Kommunfullmäktigeledamöter har ett stort ansvar

Som kommunfullmäktige är Du vald in i det högsta politiska organet i kommunen. Det innebär ett ansvar för kommunens anställda och inte minst för invånarna i kommunen. Uppgiften är att bidra till att kommunen sköts på bästa möjliga sätt och att arbeta för det bästa för kommunens invånare. Förtroendevalda har ett ansvar för att kommunen bedrivs på ett professionellt och korrekt sätt. Kommunfullmäktige har en plikt att tänka på kommunens anställda så att de medverkar och utvecklar en god service till kommunens medborgare. Valet 2018 innebär för de som blir invalda i kommunfullmäktige att de skall ta ansvar för en kommun. Under de kommande åren kommer den kommunala verksamheten att göra miljardinvesteringar i skolor, förskolor, hus för vård och omsorg, LSS-boende och Trygghetens hus. Därtill kommer investeringarna i ringleden, hamnen och bostäder. Enligt en rapport från Kommuninvest så hade Trelleborgs kommun och dess bolag en skuld år 2016 på 59 000 kronor per invånare. Uppgifter från Ekonomifakta visar att kommunens skatteintäkt per kommuninvånare år 2016 var 38 735 kronor mot 43 186 kronor som är snittet i landets 277 kommuner. Stats- och utjämningsbidraget till kommunen är 12 159 kronor per invånare mot snittet i landets 277 kommuner, 8 848 kronor. Skuldsättningen per invånare överstiger således redan i dag intäkterna per invånare inklusive statsbidraget med 6 966 kronor.Med hög skuldsättning är det viktigt att kommunen har tillräckliga överskott för att klara räntor (som kan höjas), avskrivningar, underhåll och löner. Dessutom måste de som väljs in i fullmäktige ha med i sin beräkning att den arbetande befolkningen blir mindre i förhållande till antalet äldre och barn. Det kan innebära ytterligare behov av skolor och äldreboende samtidigt som skatteintäkterna kan plana ut.Vår kommun förtjänar seriösa och rediga politiker, som jobbar på ett trovärdigt sätt till det bästa för våra invånare. Låt oss framöver hoppas att kommunen har korrekta och bra avtal samt verksamheter och rättar till det som är fel. Ett bra exempel är ordförande i servicenämnden som under denna mandattid gick ut i TA och talade om att de skulle lyfta upp alla avtal till servicenämnden så att man stoppade skattebetalning av subventionering av hyror. Anledningen var bland annat Karlfälts gård som hade en hyra på 800 kronor per månad sedan den 1 mars 1989. Detta borde vid samma tillfälle också varit en signal till tekniska nämnden och dess politiska ledning att även se över sina avtal så hade den i dag aktuella tomtuthyrningen varit avslutad.Det är också viktigt för våra förtroendevalda att man kan lita på de kommunala tjänstemännen som varande kloka, ansvarstagande och plikttrogna personer vars uppgift är att ge underlag för och verkställa de politiska besluten. Händelseutvecklingen i avtalet med Thysell inger oro när kommunstyrelsens ordförande i fullmäktige får lägga till två attsatser för att komplettera avtalet. Efter fullmäktiges godkännande kommer frågan upp om inte lagen om offentlig upphandling gällde eftersom man gjorde en omfattande hyresgästanpassning av en befintlig byggnad. Tillsättningen av tjänsterna av bland annat näringslivschef och hållbarhetschef fick också stark kritik från revisionen, där de pekade på att de tillsattes utan tillräcklig genomgång av behovet samt att kommunstyrelsen inte fick information om tillsättningen, än mindre utannonserades tjänsterna. Avvecklingen av näringslivschefen i kommunen var en hantering som inte var bra för kommunen och dess anställda. Oavsett politisk uppfattning kan det kommande fullmäktige genom samarbete och gemensam vilja och målsättning göra vår kommun ännu bättre. Artikeln publicerades
Tommy Bengtsson (C) skriver om uppdraget som kommunfullmäktigeledamot.
Foto: Lars Thulin
Tommy Bengtsson (C) skriver om uppdraget som kommunfullmäktigeledamot.

Valet 2018 närmar sig och inom alla partier i vår kommun pågår eller avslutas nomineringarna av kandidater till kommunfullmäktige. Förstår alla som kommer in i fullmäktige sin position och roll i samhället?

Beddingestrand i februari 2018