Debatt

Inför krav på utbildning för brandmännen

Debatt Artikeln publicerades

När vi möter personal inom exempelvis sjukvården, skolan eller polisen förutsätter vi att de har en utbildning och en examen för att kunna arbeta med det specifika yrke de valt. På sjukhuset förutsätter vi att läkaren vi möter genomgått läkarutbildning.

Vi förutsätter också att läraren som undervisar oss eller våra barn har genomgått utbildning på Lärarhögskolan. Genom att ställa krav på examen från utbildningarna kan vi säkerställa att kunskapsnivån för respektive yrkesgrupp ligger på en acceptabel och bra nivå. Men hur ser det ut inom våra räddningstjänster?

Inom räddningstjänstenfinns deltidsbrandmän (räddningstjänstpersonal i beredskap) och heltidsbrandmän. Deltidsbrandmännen genomgår en två veckors preparandkurs och därefter cirka tio veckors kurs inom räddningstjänsten. Heltidsbrandmän har oftast en tvåårig utbildning vid någon av landets räddningsskolor i bagaget. Utbildningen heter skydd mot olyckor (SMO) och flertalet kommunerna har denna utbildning som krav när de anställer nya heltidsbrandmän.

Problemet är att genomgången SMO-utbildning formellt inte är ett krav för att bli heltidsbrandman. Det är nämligen upp till kommunerna själva att avgöra utbildningsnivån för sina respektive brandmän. Rent teoretiskt skulle kommunen därmed kunna anställa vem de vill och kalla denne person för brandman. Detta har också skett i två kommuner kring Stockholm. Som grund för agerandet uppger de två kommunerna att man vill ha möjlighet att rekrytera kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Min fråga blir då varför man tror att dessa grupper inte skulle kunna klara utbildningen?

Jag anser attvi bör införa ett krav på att heltidsbrandmän skall ha genomgått SMO-utbildning. Därmed kan vi säkerställa att personen har grundläggande kunskaper inom området. Likaväl som jag kan kalla mig jurist först efter erlagd juristexamen, så skall man kunna kalla sig heltidsbrandman först efter erlagd SMO-examen. Detta skulle innebära såväl en kvalitets- som en statushöjning för brandmannayrket.

Självfallet ställer detta också krav på att innehållet i SMO-utbildningen är relevant och ändamålsenligt. Här måste ansvarig myndighet, i detta fall Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tidigare Räddningsverket, rannsaka sig själv och i samråd med Sveriges kommuner finna en lösning som kan accepteras av alla parter.

Anders Hansson (M)

riksdagsledamot södra Skåne