Debatt

Förbättra villkoren för solceller

Debatt Artikeln publicerades

Mellan 2009 och 2012 har 243 miljoner statliga stödkronor gått till installationer av solceller.

I Skåne län har man ansökt om 103 miljoner och beviljats cirka 33,1 miljoner av stödet. Solceller står för den snabbaste utbyggnaden av ny elproduktion i Europa, men i Sverige går det långsamt. För att göra småskaliga solcellsanläggningar mer lönsamma bör regeringen snarast göra det möjligt att kvitta tillfälliga elöverskott mot egen elanvändning.

Från 2009 och fram till juli i år har företag, offentliga organisationer och privatpersoner ansökt om drygt 680 miljoner kronor i statligt stöd för solcellsinstallationer. Det har dock bara funnits 243 miljoner att fördela, vilket i genomsnitt blir 26 kronor per svensk medborgare. Skåne, där motsvarande summa är 26 kronor, hamnar på plats 10 av 21 när man rangordnar länen efter beviljat stöd per invånare.

De senaste fyraåren har priset för att producera el med solceller halverats, och den globala produktionskapaciteten har fördubblats varje år. Energimyndigheten har i en nyligen publicerad rapport konstaterat att utvecklingen sammantaget ger ”stor anledning att ompröva potentialen för solel i Sverige samt att överväga olika utvecklingslinjer”.

Ett viktigt steg är att tillfälliga elöverskott från småskaliga solcellsanläggningar tillåts kvittas mot egen elanvändning. Sådan ”nettodebitering” förordades av en statlig utredning redan för fyra år sedan, vilket välkomnades av i princip samtliga remiss­instanser. Därefter har nettodebitering utretts i flera instanser och ett snabbt införande har beskrivits som en högt prioriterad energi- och klimatpolitisk åtgärd av bland annat en närings-, en miljö- och en energiminister.

Trots detta har inget hänt på fyra år! Den avgörande orsaken tycks vara att regeringen oroar sig för att nettodebitering kan strida mot EU:s regelverk. Diskussionen gäller hur man ska kunna befrias från energiskatt och moms på el som tas emot från elnätet genom att leverera ut motsvarande mängd el till elnätet vid ett annat tillfälle.

Faktum är att Danmark, som har nettodebitering sedan 1998, redan visat att detta är möjligt. När Danmarks system anmäldes till EU-domstolen blev utslaget en friande dom. Några statsfinansiella invändningar finns inte heller eftersom skattebortfallet väntas uppvägas av momsintäkter från ökade installationer.

EnergiministerAnna-Karin Hatt och finansminister Anders Borg har nyligen tillsatt ännu en utredning, med planerad redovisning i juni 2013. Vi uppmanar ministrarna att begära en delredovisning före årsskiftet, för att säkerställa att utredningen verkligen besvarar de frågor som återstår för att nettodebitering ska kunna införas skyndsamt.

Tack vare ett ökat intresse har energibranschen börjat ersätta producenter av småskalig vind- och solel för den el som levereras in på nätet. Men nettodebitering är ännu effektivare, och införandet får inte fördröjas ytterligare. Intresset hos såväl elmarknadens aktörer som de företag och hushåll som vill investera i egen mikroproduktion måste tas tillvara.

Lars Andrén

ordförande Svensk Solenergi

Per Langer

VD Fortum Sverige