Debatt

De pågående nedskärningarna måste stoppas

Debatt Artikeln publicerades

Det krävs politiker som lyfter fram vikten av fritidspedagogik. Nästan alla barn går på fritidshem och Sverige har inte råd med att bortse från den roll fritidspedagogiken spelar för elevernas hela dag.

Fritidspedagogiken behövs för att gynna och stödja elevers lärande i ett vidare perspektiv. I fritidshemmen sker undervisning som skapar lust och intresse för att lära, leva och utvecklas. Fritidshemmens pedagogiska uppdrag måste tas på allvar då verksamheten bidrar till uppfyllandet av läroplanens mål och förstärker skolans undervisning i ett identitetsutvecklande perspektiv. Helheter och sammanhang skapas i syfte att fördjupa elevernas förståelse och vidareutveckla deras kunskaper.

Fritidspedagogiken fogar samman lärandet i skolan med lärandet utanför skolan. En meningsfull fritid är en positiv kraft för att öka måluppfyllelsen och skolframgång, och inte minst ger det ett rikare liv för varje barn. I ett större sammanhang är fritidspedagogiken en viktig byggsten för Sveriges framgång som kunskapsnation.

Eftersom fritidspedagoger och fritidshem spelar denna viktiga roll kräver vi att de pågående nedskärningarna måste stoppas. Vi kräver även att fritidspedagogiken omfattas av samma legitimationskrav som den timplanestyrda delen av skoldagen. Behörighetsreglerna för undervisning på fritidshem måste även omfatta fritidspedagoger. Det är viktigt att tillvarata fritidshemmets unika roll för elevernas lärande! Då blir det möjligt att utveckla alla elever till kunniga och självständiga samhällsmedborgare.

Marie Lill

lärarförbundet Trelleborg