Debatt

Alliansen tar krafttag mot brottsligheten

Debatt Artikeln publicerades

Alliansregeringen har under de senaste åren genomfört stora satsningar på rättsväsendet. Satsningar som har lett till fler uppklarade brott och att fler fått stå till svars för sina handlingar.

Vi har skärpt straffen för de allra grövsta brotten som våldtäkt och grov misshandel. Poliserna har samtidigt blivit fler och mer synliga, vilket har lett till att människor känner sig tryggare än tidigare. Trots detta är kriminaliteten fortfarande ett stort samhällsproblem och därför fortsätter vi i alliansen med krafttag för att minska brottsligheten.

Det kommande året ökar vi resurserna till polisen, domstolarna, åklagarmyndigheten och säkerhetspolisen. Domstolarna får bland annat ökade anslag för upprätthållande av god säkerhet i domstolslokalerna. Säkerhetspolisen får ökade anslag i syfte att förstärka Sveriges förmåga att upptäcka, bedöma och minska hot från terrorism och våldsbejakande extremism.

Efter det att rättsväsendet de senaste åren har fått större anslagsökningar än tidigare så är det nu viktigt att de resurserna används väl. Medborgarna har nu rätt att kräva att brott utreds och att rättvisa skipas.

Det omfattande utvecklingsarbete som alliansregeringen inledde under förra mandatperioden mot mäns våld mot kvinnor och mot hedersrelaterat våld och förtryck fortsätter. Vi anser också att arbetet mot mängdbrott behöver vidareutvecklas. Stöld, skadegörelse och andra vanliga brott drabbar människor i vardagen. De orsakar otrygghet och stora ekonomiska skador för enskilda.

Vi satsar för att minska ungdomsbrottsligheten. Få uppgifter är mer angelägna än att förebygga brott och minimera återfall i brott bland unga. Med tidiga och tydliga åtgärder i dag är det möjligt att motverka problem i morgon. Vi har därför tagit initiativ till en samlad satsning för att förhindra och minska ungdomsbrottsligheten.

Den grova organiserade brottsligheten är också en prioriterad fråga. Den nationella mobilisering som alliansregeringen tog initiativ till har trappats upp och samverkan mellan berörda myndigheter har stärkts. Arbetet mot den grova organiserade brottsligheten fortsätter på bred front.

Vårt övergripande mål för rättsområdet är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Mot alliansregeringens ansvarslinje står en splittrad opposition med motstridiga besked.

Ewa Thalén Finné (M)

riksdagsledamot justitieutskottet

Johan Linander (C)

vice ordförande justitieutskottet

Johan Pehrson (FP)

ledamot justitieutskottet

Caroline Szyber (KD)

ledamot i justitieutskottet